Navigacija

14D139 - Kvantifikacija vizuelnih informacija

Specifikacija predmeta
Naziv Kvantifikacija vizuelnih informacija
Akronim 14D139
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa metodama za kvantifikaciju vizuelnih informacija i da stečena znanja primene na korišćenje nekog od programa za analizu slike. Osim toga studenti će po pohađanju kursa moći da odaberu adekvatnu tehniku snimanja uzoraka kako bi omogućili primenu analize podataka.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da iz vizuelne informacije izvuku kvantifikovanu inromaciju koja dalje može da se analizira, (ii) ovladali osnovnim znanjima vezanim za nastajanje slike, njenu obradu i analizu informacija koje se dobijaju na osnovu primene alata za analizu slike, (iii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za jasno prezentovanje rezultata i metoda istraživanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet se sastoji iz nekoliko celina koje daju uvid u tehnike analize vizuelnih informacija i u osnovne postavke koje tu analizu omogućavaju. Tematske celine obuhvataju: ; 1. Istorijat vizuelnog posmatranja uzoraka, tipovi mikroskopa i slika koje se dobijaju njihovim korišćenjem i istorijski pregled analize vizuelnih informacija. ; 2. Osnovna znanja o formiranju slike korišćenjem digitalnih kamera i uređaja za čuvanje vizuelnih informacija sa posebnin osvrtom na kvalitet slike. ; 3. Osnovne postavke matematičke morfologije i transformacija koje se koriste u obradi slike. ; 4. Primena digitalnih filtara na analizu slike, izdvajanje granica objekata. Transformacije objekata i njihova ograničenja. ; 5. Prepoznavanje objekata karakterističnih za definisanje strukture materijala kao što su zrna, pore, vlakna. ; 6. Definisanje karakteristika objekata koji karakterišu strukturu. Prepoznavanje složenijih struktura na slikama i metode za analizu morfoloških parametara objekata korišćenjem alata za analizu slike i matematičko-statističke analize. ; 7. Prikaz postupaka karakterisanja strukture korišćenjem alata za analizu slike i diskusija predloženih algoritama. ;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Jasmina Dostanić, Marija Dimitrijević, Radmila Jančić Heinemann, Tatjana Volkov Husović Primena analize slike u karakterizaciji materijala, Savez inženjera metalurgije, Beograd 2009, ISBN 978-86-87183-05-6
  2. Radmila Jančić Heinemann, Kvantifikacija vizuelnih informacija, Beleške sa predavanja, Beograd 2013.
  3. Image Processing Edited by Yung-Sheng Chen, ISBN 978-953-307-026-1, Hard cover, 516 pages, Publisher: InTech, Chapters published December 01, 2009 under CC BY-NC-SA 3.0 license
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja sa vizuelnim demonstracijama, studijski istraživački rad, konsultacije, seminarski rad (SR)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 20