Navigacija

D1IM - Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala
Akronim D1IM
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti usvoje osnovne principe nauke o materijalima i inženjerstva materijala kao multidiscipinarne nauke sa jasnom vezom između osnovnih prirodnih nauka i inženjerskih disciplina-metalurgije, tehnologija keramike, polimera, kompozitnih i funkcionalnih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ctudent stiče široku i solidnu osnovu integrisanih znanja o materijalima sa gledišta strukture materijala, termodinamike ravnoteže faza u materijalima, kinetike procesa faznih transformacija u materijalimam, fenomenima prenosa pri procesiranju materijala i svih fizičko-mehaničkih svojstava materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet predstavlja uvod u principe, metode istraživanja i praktične rezultate koje pruža savremena nauka o materijalima kroz korelisanje strukture i svojstava materijala kao i inženjerstvo materijala kroz korelisanje procesa prerade sa strukturom, odnosno performansama materijala. Biće definisani osnovni pojmovi svih klasa materijala kroz proučavanje: ; 1. Struktura materijala ; 2. Termodinamika čvrstog stanja ; 3. Kinetika procesa u materijalima ; 4. Fenomeni prenosa u materijalima ; 5. Mehanika materijala ; 6. Termička svojstva materijala ; 7. Optička svojstva materijala ; 8. Električna svojstva materijala ; 9. Magnetna svojstva materijala ; 10. Procesiranje materijala ; 11. Principa izbora materijala ;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. R. Aleksić, Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala (viši kurs), Beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013..
  2. R. Aleksić, Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala (viši kurs), Zbirka zadataka, CD, TMF, 2013.
  3. 3. B.S. Mitchell, An Introduction to Materials Engineering and Science for Chemical and Materials Engineers, John Willey&Sons, New York, 2004. ISBN 0-471-43623-2.
  4. Shackelford, J.F., Introduction to Materials Science for Engineers, 5th edition, Prantice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2005, ISBN 10: 0131424866
  5. W. F. Hosford, Materials Science An Intermediate Text, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, ISBN-13 978-0-511-26030-8
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 1.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, seminarski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20