Navigacija

14BBI317 - Ambalažni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Ambalažni materijali
Akronim 14BBI317
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja o primeni klasičnih i savremenih ambalažnih materijala sa aspekta strukture, svojstava, prerade i funkcionalnih karakteristika pri izradi ambalaže za proizvode biotehnologije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenta da kritički analizira izbor ambalažnog materijala i procesa izrade ambalaže na osnovu specifičnih zahteva pakovanja biotehnoloških proizvoda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • UVOD: Pojam definisanje ambalažnih materijala i ambalaže; Funkcije ambalaže; Podela ambalaže. ; • METALNA AMBALAŽA: Metalni materijali i svojstva; metalni ambalažni materijali; zaštitne prevlake; klasifikacija i primena metalne ambalaže; ponašanje metalne ambalaže pri termičkoj sterilizaciji; korozija; interakcija metalne ambalaže i sadržaja. ; • STAKLENA AMBALAŽA: Vrste stakla; svojstva stakla; proizvodnja staklene ambalaže; interakcija staklene ambalaže i sadržaja. ; • POLIMERNA AMBALAŽA: Struktura i svojstva polimernih materijala; svojstva i prerada polimernih materijala; polimerni materijali za izradu ambalaže; interakcija polimerne ambalaže i sadržaja; biorazgradivi polimerni materijali; jestiva polimerna ambalaža. ; • PAPIRNA, KARTONSKA AMBALAŽA: Papir, lepenka i karton; svojstva papira i kartona; podela papira i kartona; ambalažni papir; vrste papirne ambalaže; vrste ambalaže od valovitog kartona; interakcija papirne i kartonske ambalaže i sadržaja. ; • VIŠESLOJNA AMBALAŽA: Vrste ambalažnih materijala slojevite strukture-laminati; postupci proizvodnje višeslojnih ambalažnih materijala; pomoćni materijali-lepila, boje, lakovi, rastvarači; barijerna svojstva višeslojnih ambalažnih materijala, proizvodnja višeslojne ambalaže; interakcija višeslojne ambalaže i sadržaja; primena ambalaže izrađene od barijernih i visokobarijernih materijala ; • DRVENA AMBALAŽA: Svojstva drveta; vrste drveta za izradu ambalaže; oblici drvene ambalaže; interakcije drveta i sadržaja; primena drvene ambalaže. ; • METODE PAKOVANJA: Vakumsko pakovanje; toplo pakovanje i pakovanje pod sterilnim uslovima; pasterizacija i sterilizacija ambalaže, ; • NOVE TEHNOLOGIJE U PAKOVANJU: Aktivno i inteligentno pakovanje; pakovanje u kontrolisanoj i modifikovanoj atmosferi; jestivi filmovi / premazi.. ; • PREGLED STANDARDA koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava da bi se stavljala u promet; oznake u ambalaži-bezbednosni simboli, barkod. . ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. R. Jančić-Hajneman, R. Aleksić, SAVREMENI AMBALAŽNI MATERIJALI, Beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013.;
   2. 2. A. Emblem, H.Emblem, PACKAGING TECHNOLOGY-FUNDAMENTALS, MATERIALS AND PROCESSES, Woodhead Publishing Limited, Oxford, 2012, ISBN 978-1-84569-665-8
   3. 3. R.Coles, D. MCDowell, M.J. Kirwan, FOOD PACKAGING TECHNOLOGY, Blackwell Publishing, CRC Press, London, 2003, ISBN 1–84127–221–3
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Predavanja sa PP prezentacijama sa računskim primerima i video animacijama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 10