Navigacija

14IIM32 - Kompozitni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Kompozitni materijali
Akronim 14IIM32
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Osnove inženjerstva materijala Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta 1. Uvod ; 2. Punioci i ojačanja u kompozitnim materijalima ; 3. Matrice u kompozitnim materijalima ; 4. Vezujući agensi i funkcionalizacija međupovršina u kompozitnim materijalima ; 5. Kompozitni materijali sa polimernom matricom ; 6. Kompozitni materijali sa keramičkom matricom ; 7. Kompozitni materijali sa metalnom matricom ; 8. Ugljenik-ugljenik kompozitni materijali ; 9. Funkcionalni kompozitni materijali ; 10. Mikromehanika kompozita, primena MATLABA pri proračunima ; 11. Oštećenje i lom kompozita, primena MATLABA pri proračunima ; 12. Projektovanje i dizajn kompozita, primena MATLABA pri proračunima ; 13. Principi izbora kompozita primenom kvantitativnih metoda ; 14. Savremeni trendovi u razvoju novih kompozitnih materijala ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da: ; - projektuju sastav i građu kompozita kao i proces izrade kompozita zahtevanih performansi fizičko-mehaničkih svojstava za određenu primenu, ; - optimalno izaberu kompozitni materijal i proces izradu različitih proizvoda za odreženu namenu ; - kompetentno analiziraju mehanizme oštećenja kompozita i predvide mere za pouzdan integritet njihovih proizvoda u različitim uslovima eksploatcije. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. R.Aleksić, Kompozitni materijali, beleške sa predavanja, CD, TMF, 2013.
   2. 2. R. Aleksić, Kompozitni materijali, Zbirka zadataka, CD, TMF, 2013.
   3. 3. K. K Shawla, Composite Materials Science and Engineering, Springer Science, New York, 2012 , ISBN: 978-0-387-74364-6
   4. G. Z. Voyiadjis, P. I. Kattan, Mechanics of Composite Materials with MATLAB, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005., ISBN 978-3-540-27710-1
   5. 5. D. Gay, S.V. Hoa, S. W. Tsa, Composite Materials: Design And Applications, CRC Press, Washington, D.C., 2003., ISBN 1-58716-084-6
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja sa PP prezentacijama sa računskim primerima i video animacijama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari