Navigacija

MIZS1 - Ekotoksikologija

Specifikacija predmeta
Naziv Ekotoksikologija
Akronim MIZS1
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj predmeta je sticanje znanja o izučavanju toksičnih efekata, izazvanih prirodnim ili sintetskim zagađujućim materijama, na delove ekosistema, životinje (uključujući ljude), biljke i mikroorganizme. Ekotoksikologija je veza između toksikologije i ekologije čiji je cilj predviđanje efekata zagađujućih materija na prirodne populacije, zajednice ili u nekim slučajevima ceo ekosistem. Sistematično se proučava razlika uticaja antropogenog karaktera i klasične toksikologije, koje uključuje aspekte ekologije, toksikologije, fiziologije, molekularne biologije, analitičke hemije i drugih oblasti na ekosistem. Pomoću ovakvog prilaza moguće je predvideti efekte zagađujućih materija tako da se, ako se akcident dogodi, postiže efikasno i efektno delovanje remedijacije životne sredine.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Procena toksičnosti hemikalija na ekosistem, povezivanje fizičkih, hemijskih i toksičnih osobina i ponašanja u životnoj sredini. Osposobljenost studenata da u praksi primene stečena znanja za ocenjivanje, predviđanje, korišćenje, uklanjanje i odlaganje toksičnih materija u ekosistemu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija ekosistema, funkcionalnost sistema i biodiverzitet, proučavanje dinamike ekosistema, proučavanje štetnih efekata hemikalija na žive organizme, posmatranje efekata i mehanizama delovanja, tretman i detekcija zagađujućih materija životne sredine, sa posebnim posmatranjem uticaja na ljude. Odnos doze i toksičnosti kroz efekte mehanizma delovanja; proučavanje strukture hemijskih agenasa i uticaja na toksične efekte.
  Sadržaj praktične nastave Procena uticaja hemikalija na štetnost i toksičnost u ekosistemu, ocenjivanje načina delovanja, priprema i uzorkovanje sa izabranih lokacija, analiza i obrada rezultata analize, izbor tretmana i ocenjivanje efekata.
  Literatura
  1. Bazerman, Charles, René. "Measuring Incommensurability: Are toxicology and ecotoxicology blind to what the other sees?", 2006.
  2. Chapman, P. M. 2002, "Integrating toxicology and ecology: putting the "eco" into ecotoxicology", Marine Pollution Bulletin, vol. 44, no. 1, pp. 7-15.
  3. L. Maltby, C. Naylor - 1990 - Preliminary Observations on the Ecological Relevance of the Gammarus `Scope for Growth' Assay: Effect of Zinc on Reproduction - Functional Ecology, Vol. 4, No. 3, New Horizons in Ecotoxicology (1990), pp. 393-397
  4. Truhaut, R. 1977, "Eco-Toxicology - Objectives, Principles and Perspectives", Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 1, no. 2, pp. 151-173.
  5. Amdur MO, Doull J, Klaassen, CD. 1993. Cassarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. New York: McGraw-Hill, Inc.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, eksperimentalni rad i mentorski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 55
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 15