Navigation

проф. др Александар Маринковић

Ванредни професор
Катедра за органску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 334

011/3303672
локал672
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звањеFebruary 01, 2018

Предмети

14Д17814D178 - Chemistry of organometallic compounds
14ИИМ3314IIM33 - Materials characterization methods
14МИМФ2114MIMF21 - Functionalization of boundary surface in composite materials
ЗП28ZP28 - Organska hemija
ЗП281ZP281 - Organic chemistry I
ЗП282ZP282 - Organic chemistry II
ЗП35ZP35 - Instrumental Methods
МХОХ5MHOH5 - Organic bonding compounds

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Nataša Tomić, Marija Vuksanović, Đorđe Veljović, Veljko Đokić, Aleksandar Marinković, and Radmila Jančić-Heinemann, Photocatalytic degradation of bisphenol A with α-Fe2O3 fibers and particle, SCIENCE OF SINTERING, 51, 2019, pp. 265-276; 10.2298/SOS1903265T
 2. Milica Karanac, Đorđe Veljović, Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Zlate Veličković, Vladimir Pavićević, and Aleksandar Marinković, The removal of Zn2+, Pb2+, and As(V) ions by lime activated fly ash and valorization of the exhausted adsorbent, WASTE MANAGEMENT, 78, 2018, pp. 366-378; 10.1016/j.wasman.2018.05.052
 3. Nataša Tomić, Aleksandar Marinković, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Steva Lević, Vesna Radojević, and Radmila Jančić-Heinemann, A new approach to compatibilization study of EVA/PMMA polymer blend used as an optical fibers adhesive: Mechanical, morphological and thermal properties, International Journal of Adhesion and Adhesives, 81, 2018, pp. 11-20; 10.1016/j.ijadhadh.2017.11.002
 4. Jelena D. Rusmirović, Jasna Z. Ivanović, Vladimir B. Pavlović, Vesna M. Rakić, Milica P. Rančić, Veljko Đokić, and Aleksandar Marinković, Novel modified nanocellulose applicable as reinforcement in high-performance nanocomposites, CARBOHYDRATE POLYMERS, 164, 2017, pp. 64-74; https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.01.086.

Менторство

Докторске академске студије

 • Функциoнaлизaциja чeстицa aлуминиjум-oксидa зa кoмпoзитe нa бaзи нeзaсићeних пoлиeстaрских смoлa дoбиjeних из рeциклoвaнoг пoли(eтилeн тeрeфтaлaтa), Abdusalam Drah, 14.09.2020.
 • Спeктрoскoпскa и eлeктрoхeмиjскa кaрaктeризaциja, квaнтнoмeхaничкa студиja и биoлoшкa aктивнoст 1,3-сeлeнaзoл-2-ил-хидрaзoнa, 1,3-тиaзoл-2-ил-хидрaзoнa и њихoвих кoмплeксa сa кoбaлтoм(III), Hana Elshaflu, 20.12.2018.
 • Синтeзa, функциoнaлизaциja и примeнa aктивних угљeничних микрo и нaнo мaтeриjaлa, Сања Крстић, 28.09.2018.
 • Утицaj мoдификoвaних микрo-чeстицa дoбиjeних из нeмeтaлнe фрaкциje oтпaдних штaмпaних плoчa нa мeхaничкa и тeрмичкa свojствa пoлиeстaрскe смoлe синтeтисaнe из oтпaднoг пoли(eтилeн тeрeфтaлaтa), Тихомир Ковачевић, 21.09.2018.
 • Имобилизација ензима на наночестице SiO<sub>2</sub> модификоване органосиланима, Катарина Бањанац, 12.12.2017.
 • Нoвe фoрмe aдсoрпциoних мaтeриjaлa нa бaзи мoдификoвaних угљeничних нaнoцeви зa уклaњaњe joнa aрсeнa, oлoвa и кaдмиjумa из вoдe, Драгослав Будимировић, 13.11.2017.
 • N-хeтeрoaрoмaтични хидрaзoни и дихидрaзoни дихидрaзидa угљeнe и тиoугљeнe кисeлинe: кaрaктeризaциja, квaнтнoмeхaничкa студиja и биoлoшкa aктивнoст, Александра Божић, 28.09.2017.
 • Динaмичкo-мeхaничкa и тeрмичкa свojствa кoмпoзитa бaзирaних нa нeзaсићeним пoлиeстaрским смoлaмa и мoдификoвaним нaнoчeстицaмa силициjум-диoксидa и цeлулoзe, Јелена Русмировић, 07.10.2016.
 • Утицај различитих поступака модификације површине угљеничних наноматеријала на њихова својства и могућности примене, Данијела Брковић, 05.10.2015.
 • Проучавање структуре и својстава течних кристала облика банане са пиридином као централним прстеном, Јелена Марковић, 25.12.2014.
 • Уклањање арсена применом природног и солвотермално синтетисаног калцита модификованог оксидима метала, Јасмина Марковски, 27.05.2014.

Мастер академске студије

 • Анализа утицаја смањења величине честица нитрамина до нано-димензија на перформансе енергетских материјала, Salama Alheara, 24.03.2021.
 • Оптимизација формулација термобаричних експлозива (ТБЕ) помоћу термодинамичког моделирања у софтверу EXPLO5, Shaikha Aldarmaki, 24.03.2021.
 • Примена биоотпада на бази рибље крљушти за уклањање As(V) из воде, Јелена Јоца, 30.09.2020.
 • Оптимизација синтезе 2,2`, 4,4`, 6,6`-хексанитростилбена, Милош Ђурић, 30.09.2020.
 • Термичка и динамичко-механичка својства полиестарске композитне термоизолације ојачане угљеничним влакнима, Алекса Недељковић, 22.09.2020.
 • Примена производа добијених каталитичком деполимеризацијом отпадног поли(етилентерефталата) као пластификатора за гумене материјале на бази хлоропренског каучука, Милена Цветковић, 17.07.2020.
 • Оптимизација технолошког поступка пречишћавања отпадних вода применом комбинованих процеса озонизације и ултразвучног третмана, Весна Ранђић, 30.09.2019.
 • Примена хибридног сорбента магнетит/3D штампани воластонит за уклањање As(V) из воде, Исаак Трајковић, 30.09.2019.
 • Примена технике гасне хроматографије са масеним детектором у циљу одређивања садржаја фенола у земљишту, Милош Тошић, 28.12.2018.
 • Испитивање могућности коришћења амино модификованих отпадних поли(акрилнонитрилних) влакана за уклањање јона Pb(II), Cd(II) и Ni(II) из воде, Јованка Ковачина, 28.09.2018.
 • Синтеза и каректеризација 2,2-динитропропан-1,3-диил дикарбоксилата и диетиленгликол/дипропиленгликол бисазидоацетата као пластификатора за примену у ракетним горивима (Synthesis and characterization of 2,2-dinitropropane-1,3-diyl dicarboxylate and diethyleneglycol-dipropyleneglycol bisazidoacetates as plasticizer in rocket propellants), Sultan Al Shamsi, 28.09.2018.
 • Синтеза и карактеризација поли(глицидил азид-co-тетрахидрофуран) (GAP-THF) енергетских везива за примену у ракетним горивима, Salem Almarzooqi, 28.09.2018.
 • Испитивање утицаја технологије формирања везе на адхезију флуороеластомера и челика, Бојана Шутановац, 28.09.2018.
 • Оптимизација поступка модификације скроба помоћу анхидрида малеинске киселине, Наташа Карић, 05.07.2018.
 • Синтеза и карактеризација композита базираних на незасићеним полиестарским смолама и модификованим наночестицама алуминијум-оксида, Невена Јовановић, 29.09.2017.
 • Испитивање антикорозивних својстава премаза на бази епоксидних смола и танина, Љубомир Синђелић, 29.09.2017.
 • Синтеза, карактеризација и испитивање антиоксидативне и антимкробне активности бис и моно-(тио)карбохидразона, Анђела Симовић, 18.05.2017.
 • Испитивање утицаја модификованих SiO<sub>2</sub> честица својства нанокомпозита базираних на незасићеним полиестарским смолама добијеним из отпадног PET-a, Невена Милошевић, 30.09.2016.
 • Својства нанокомпозита на бази незасићених полиестарских смола синтетисаних од отпадног PET-a и модификованих наночестица целулозе, Емилиа Рајчић, 30.09.2016.
 • Примена терефталатних пластификатора добијених из отпадног поли(етилентерефталата) за производњу пластизола, Тања Ристић, 25.02.2016.
 • Добијање и испитивање својстава нанокомпозитних премаза базираних на алкидним смолама добијеним из отпадног поли(етилен терефталата) и модификованој наноцелулози, Лука Милошевић, 19.02.2015.
 • Синтеза, карактеризација и примена макропорозног кополимера модификованог гетитом за уклањање арсена, Ивана Поповић, 30.09.2014.
 • Примена асиметричних диалкилтерефталата добијених из отпадног поли(етилентерефталата) као пластификатора за производњу гумених производа на бази акрилонитрил-бутадиен каучука, Вук Томић, 30.09.2014.
 • Синтеза и карактеризација незасићених полиестарских смола базираних на гликолизатима добијеним каталитичком трансестерификацијом поли(етилен терефталата), Јелена Вујовић, 10.07.2014.
 • Испитивање могућности коришћења сорбената на бази калцинисане љуске јајета за уклањање As(V)-јона из воде, Јелена Марковић, 03.03.2014.
 • Имобилизација липазе на нано-SiO<sub>2</sub>честице модификоване 3-аминопропил-тетраетоксисиланом и 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазином, Светлана Јањушић, 26.02.2013.
 • Синтеза нових мезогена облика банане са пиридинским језгром као централним прстеном, Миљан Минић, 28.09.2012.

Основне академске студије

 • Анализа метода модификације и деполимеризације лигнина за примену у противпожарним материјалима, Тијана Аџић, 30.09.2020.
 • Анализа пречишћавања отпадних вода применом MBBR система са аспекта ефикасности примењених носача, Маја Протић, 30.09.2020.
 • Методе изоловања и одређивања састава уља канабиса применом хроматографских метода, Ана Јездимировић, 30.09.2020.
 • Антиоксидативна активност N'-(2-арилиденхидразин-1-карботиоил) хидразида никотинске киселине: експериментална и теоријска испитивања, Анђела Драгић, 16.06.2020.
 • Синтеза и карактеризација пирофобних епоксидних смола на бази епокси модификоване танинске киселине, Андреја Живковић, 30.09.2019.
 • Испитивање континуалног система за адсорпцију јона арсена(V) на композитним честицама на бази алгината и оксида гвожђа, Драгана Пргомеља, 30.09.2019.
 • Синтеза и карактеризација полиуретанског везива на бази поли(пропиленоксида), Милош Ђурић, 30.09.2019.
 • Антиоксидативна активност 1-арилиден-5-(4-метоксицинамоил)дихидразида тиоугљене киселине:експериментална и кванто-хемијска испитивања, Јелена Јоца, 27.09.2019.
 • Испитивање адсорпционих својстава амино модификованих микросфера на бази лигнина за уклањање диклофенака и метопролола из водених раствора, Александар Јовановић, 26.09.2019.
 • Оптимизација поступка добијања катјонског скроба, Милена Цветковић, 25.09.2019.
 • Синтеза, солватохромизам и антиоксидативна активност 1-хинолиден-5-(2-хидроксибензалдехид) дихидразида тиоугљене киселине, Весна Ранђић, 28.09.2018.
 • Испитивање адсорпционих особина амино модификоване макропорозне смоле за уклањање кадмијума, Драган Дуканац, 30.09.2017.
 • Примена олигомерних полиестарских смола за добијање производа израђених од секундарних влакана побољшаних механичких и хидрофобних својстава, Лазар Косановић, 30.09.2017.
 • Анализа FTIR спектара алгинатних честица гелираним јонима калцијума и алуминијума пре и после адсорпције јона цинка и олова, Горан Коцић, 29.09.2017.
 • Карактеризација композита на бази незасићене полиестарске смоле синтетисане из отпадног поли(етилен терефталата) и модификованих честица неметалне фракције отпадних штампаних плоча, Младен Ђорђевић, 29.09.2017.
 • FTIR анализа адсорпције јона цинка на алгинатним честица гелираним јонима калцијума и алуминијума, Владимир Каличанин, 01.02.2017.
 • FTIR анализа адсорпције флуоридних јона на алгинатним честица гелираним јонима алуминијума, Сања Курћубић, 30.09.2016.
 • Упоредна FTIR анализа адсорпције јона бакра и кадмијума на алгинатним честицама гелираним јонима калцијума и алуминијума, Данијела Деврња, 30.09.2016.
 • Примена модификоване наноцелулозе као носача за адсорпцију липазе из Candida rugosa, Вукашин Првуловић, 03.03.2016.
 • Синтеза, карактеризација и примена наноцелулозе модификоване мегнетитом за уклањање арсена, Анђела Живковић, 25.09.2014.
 • Оптимизација поступка изоловања и хемијске модификације наноцелулозе, Емилиа Рајчић, 08.07.2014.
 • Солватохромизам и антимикробна активност деривата 5-арилиден-2,4-тиазолидиндиона, Весна Васић, 27.12.2013.
 • Испитивање механичких својстава нанокомпозита на бази незасићених полиестарских смола и површински модификованих наночестица силицијум-диоксида, Невена Милошевић, 30.09.2013.
 • Синтеза и солватохромизам 2,6-bis((E)-2-арилетенил)пиридина, Новица Момчиловић, 16.09.2013.
 • Испитивање могућности коришћења сорбената на бази калцијум-карбоната природног и синтетског порекла за уклањање арсена из воде, Јелена Марковић, 28.09.2012.
 • Испитивање адсорпције Pb<sup>2+</sup> јона на оксидованим и етилендиамин функционализованим вишеслојним угљеничним наноцевима помоћу FTIR методе, Светлана Јањушић, 28.09.2011.
 • Испитивање могућности коришћења филмова на бази хитозана за контролисано отпуштање лекова, Андријана Карапанџић, 28.09.2011.
 • Одређивање параметара електрофилности 5-арилиден-2,4-тиазолидиндиона, Миљан Минић, 09.06.2011.

Основне студије

 • Испитивање сорпционих својстава хибридног материјала силицијум-диоксид/гетит за уклањање As(V)-јона, Валентина Петковић, 01.12.2015.
 • Проучавање солватохромизма, ацидохромизма и халохромизма 2,6-bis((Е)-2-(3-етокси-4-хидроксифенил)етенил)пиридина, Милена Милошевић, 30.11.2012.
 • Електрична и морфолошка својства функционализованих вишеслојних угљеничних наноцеви и графена третманом DBD плазмом, Ивана Машић, 12.10.2012.
 • Испитивање сорпционих својстава рибље крљушти за уклањање олова и кадмијума, Тијана Цајић, 26.12.2011.
 • Синтеза и карактерисање 4-формилфенил естара 3-супституисаних бензоевих киселина, Ана Тасић, 26.12.2011.
 • Синтеза и карактерисање 4-формилфенил естара 4-супституисаних бензоевих киселина, Далибор Пантић, 15.12.2011.
 • Испитивање сорпционих својстава хибридног материјала Cu/бигар за уклањање As(V)-јона из воде, Вера Катић, 09.09.2011.
 • Проучавање солватохромних својстава 3-цијано-4-метил-6-хидрокси-1-(супституисаних фенил)-2-пиридона, Дијана Корња, 14.04.2011.
 • Утицај растварача на солватохромна својства 3-цијано-6-фенил-4-(супституисаних фенил)-2-пиридона, Драган Димитријевић, 17.03.2011.
 • Испитивање сорпционих својстава нетретираних, оксидованих и етилендиамин функционализованих вишеслојних угљеничних наноцеви за уклањање As(V)-јона, Јелена Марковић, 07.07.2010.
 • Проучавање 2-пиридон/2-хидроксипиридин таутомерије на примеру 3-цијано-4-фенил-6-(2 -,3- и 4-метокси фенил)-2-пиридона, Данијела Брковић, 03.06.2010.
 • Проучавање 2-пиридон/2-хидроксипиридин таутомерије на примеру 3-цијано-6-фенил-4-(2 -,3- и 4-метокси фенил)-2-пиридона, Јасмина Ђукановић, 31.05.2010.