Navigacija

14MIMF21 - Funkcionalizacija graničnih površina u kompozitnim materijalima

Specifikacija predmeta
Naziv Funkcionalizacija graničnih površina u kompozitnim materijalima
Akronim 14MIMF21
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema uslova Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima modifikacije površine mikro- i nano materijala koja se primenjuju za dizajniranje graničnih površina višefaznih kompozitnih materijala. Planiranje postupaka modifikacije sa cinjem dizajniranja svojstva površine koja doprinose mogućnosti građenja fizičkih interakcija ili ostvarivanja hemijskog umrežavanja tokom dobijanja kompozitnih materijala. Upoznavanje studenata sa metodologijom ispitivanja uticaja parametara postupka na svojstva dobijenog materijala, specifičnim metodama karakterizacije i određivanje međuzavisnosti odabranog procesa sinteze i svojstava proizvoda.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču teorijska i praktična znanja koja se odnose na sintetske postupke i procese dobijanja funkcionalizovanih mikro- i nanomaterijala za primenu u proizvodnji kompozitnih materijala. Upoznaju se sa postupkom dizajniranja svojstava granične površine komponenata sistema kako bi se postigla željena mehanička, termička, optička i druga svojstva kompozitnih materjala. Studenti su sposobni da odaberu metod modifikacije prema postavljenom zadatku, da prate i kontrolišu postupak sinteze, izvrše karakterizaciju gotovog proizvoda i definišu mogućnost dalje upotrebe sintetisanog materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta razmatraju se različiti postupci modifikacije uvođenjem funkcionalnih grupa na bazi aldehida, ketona, alkohola, epoksida, amina i derivata karboksilnih kiselina, kao i heterocikličih jedinjenja koja se koriste za modifikaciju granične površine. Planiranje strategije modifikacije površine materijala u odnosu na polaznu površinu i željena svojstva krajnjeg materijala. Odabrane sinteze funkcionalnih organskih jedinjenja za modifikacije neorganskih: silicijum-dioksid i titan(IV)-oksida; ugljeničnih materijala, i polimernih materijala: poliakrilati, poliestri, poliakrilonitril, ili njihovih kopolimera za primenu u kompozitnim materijalima. Specifične spektroskopske metode karakterizacije funkcionalizovanih materijala, kao i kvantitativne metode za određivanje stepena modifikacije.
  Sadržaj praktične nastave U okviru laboratorijskih vežbi student će se upoznati sa eksperimentalnim tehnikama neophodnih za sintezu i karakterizaciju funkcionalizovanih mikro i nanomaterijala. Sinteza amino i fenil terminalno funkcionalizovanih nanomaterijala: silicijum-dioksida, kalcijum-karbonata i ugljeničnih nanomaterijala.
  Literatura
  1. K.P.C. Vollhardt, N.E. Shore, Organska hemija, 4. izdanje, Data Status, Beograd, 2004.
  2. Carbon Fibers and Their Composites Peter Morgan CRC (May 20, 2005) ISBN-10: 0824709837 ISBN-13: 978-0824709839.
  3. Introduction to Nanoscale Science and Technology, Ed. Massimiliano Di Ventra, Stephane Evoy, James R. Heflin‚ Jr., 2000 Springer Science + Business Media, Inc.
  4. D. Gay, S. V. Hoa, S.W. Tsai, Composite Materials Design and Applications, CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C. 2003.
  5. I. Skeist , Handbook of Adhesives, 3rd ed., Kluwer Academic Publication, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, testovi, seminarski rad, pismeni ispit
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20