Navigacija

14D179 - Hemija pesticida

Specifikacija predmeta
Naziv Hemija pesticida
Akronim 14D179
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa važnim fizičko-hemijskim aspektima pesticida i osnovama klasifikacije pesticida. Izučavaju se aditivne i kostitucione osobine ove grupe jedinjenja u odnosu na tehnologije i proizvodnju pesticida, formulacije i njihove primene pod različitim uslovima. Obrađuje se ukupan proces proizvodnje i rukovanja pesticidima sa aspekta racionalne primene i zaštite životne sredine. Izvode se analize ostataka pesticida u različitim delovima životne sredine i određuje njihov uticaj na živi svet.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja o toksičnim, ekotoksičnim osobinama i upotrebnim vrednostima pesticida i načine njihove aplikacije. Osposobljeni su da naprave osnovne formulacije pesticida, kao i da izvrše određivanje ostataka najčešće korišćenih pesticida u maktriksu iz životne sredine.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata osnovne postupke dobijanja najvažnijih grupa pesticida, mehanizme reakcija, hemijske osobine ovih jedinjenja i metode analize. Obrađuju se specifične grupe insekticida, akaricida, fungicida i herbicida. Posebno se obrađuju tečne, čvrste i ostale formulacije pesticida koji su u najširoj upotrebi. Stiču se znanja o metodama analiza pesticida, a posebno savremenih instrumentalnih metoda. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Minić, J.D., Hemija pesticida, Panda Graf, Beograd, 1994.
   2. . Buchel, K., Chemistry od Pesticides, Wiley and Sons INC, NY, 2003.
   3. Prakash, A., Rao, J., Botanical Pesticides in Agriculture, CRS, London, 1996.
   4. Skripta sa predavanja
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50