Navigacija

HKK38 - Analitičke tehnike u kontroli kvaliteta

Specifikacija predmeta
Naziv Analitičke tehnike u kontroli kvaliteta
Akronim HKK38
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Analitička hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Da studenti izuče principe, specifičnosti i primenu različitih tehnika koje se koriste za procenu kvaliteta materijala i procesa u hemijskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će savladati veštine, znanja i steći iskustva o analitičkim tehnikama koje će u inženjerskoj praksi izabrati i efikasno primenjivati u analizi i kontroli kvaliteta materijala i procesa. Na osnovu sveobuhvatnog pregleda principa i primenljivosti tehnika studenti će izabrati i primeniti odgovarajuću tehniku za analizu elemenata i jedinjenja u različitim uzorcima (zavisno od osetljivosti, agregatnog stanja, količine uzorka, stepena čistoće).
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Osnovni principi hemijske analize i analitičkih tehnika. Pregled i klasifikacija analitičkih metoda i tehnika; osnovni postupci u okviru analitičkih tehnika za izdvajanje i određivanje supstance iz složene matrice uzorka. Metodološki pristup i koncept kontrole kvaliteta. Statistička obrada i interpretacija rezultata. ; Priprema uzorka: uzorkovanje (čvrsti, tečni i gasoviti uzorci), stabilizacija i arhiviranje uzoraka; razlaganje, koncentrisanje, prečišćavanje uzoraka, predtretman uzorka (pretkoncentrisanje). ; Hemijske metode i analitičke tehnike za dokazivanje i određivanje elemenata, jona i jedinjenja (Klasične semi-mikro i mikro tehnike, testovi, spot-analize; gravimetrijske, volumetrijske). Pregled savremenih instrumentalnih metoda i primena za kontrolu i praćenje kvaliteta u hemijskoj industriji. Izbor metoda. Kriterijumi za izbor metoda. Ocena, zasnovanost i primenljivost metoda hemijske analize. Osetljivost, selektivnost i granice određivanja. ; Elektrohemijske metode i tehnike. Termijske metode i tehnike. Optičke metode i tehnike. Separacione metode i tehnike. Kuplovane analitičke tehnike. Procesne tehnike i procesna dinamička analiza. Radiohemijske tehnike, analiza površine, hemijski senzori. On-line tehnike. ;
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje sastava različitih uzoraka (kvalitativno). Merenje kontrolnih parametara za praćenje kvaliteta uzoraka (pH, provodljivost, sadržaj kiseonika). Ispitivanje kvaliteta voda različitog porekla (česmenska, flaširana, otpadna, procesna): klasično volumetrijski (p i m alkalitet, boja, tvrdoća, sadržaj hlorida), instrumentalno (potenciometrija, jon selektivne elektrode, AAS, IC), određivanje pH, sadržaja pojedinih katjona i anjona, provodljivosti, teških metala i drugih parametara koji predstavljaju indikatore kvaliteta. Analiza kvaliteta specifičnih materijala u hemijskoj industriji: kiselina, baza, soli, vode, gasova, legura, ruda, keramike, kompozitnih materijala, stakla, katalizatora, polimera, hrane, lekova; odgovarajućim tehnikama.
  Literatura
  1. Lj.Rajaković, A.Perić-Grujić, T.Vasiljević, D.Čičkarić, Analitička hemija-kvantitativna hemijska analiza, Praktikum sa teorijskim osnovama, TMF, Beograd, 2000, 2004
  2. J.Savić, M.Savić, Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, Sarajevo, 1990
  3. J.Mišović, T.Ast, Instrumentalne metode hemijske analize, TMF, Beograd, 1983
  4. Lj.Rajaković, Analitička hemija-kvalitativna hemijska analiza, Praktikum, rešeni zadaci, testovi, TMF, Beograd, 2003
  5. F. Settle, Ed., Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Prentice-Hall, New Jersey, 2008
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja (PPT), testovi (2), kolokvijum (1), domaći zadaci (2). Eksperimentalne vežbe (10)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 25 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 25
  Seminari