Навигација

ХКК38 - Аналитичке технике у контроли квалитета

Спецификација предмета
НазивАналитичке технике у контроли квалитета
АкронимХКК38
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомАналитичка хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа студенти изуче принципе, специфичности и примену различитих техника које се користе за процену квалитета материјала и процеса у хемијској индустрији.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће савладати вештине, знања и стећи искуства о аналитичким техникама које ће у инжењерској пракси изабрати и ефикасно примењивати у анализи и контроли квалитета материјала и процеса. На основу свеобухватног прегледа принципа и применљивости техника студенти ће изабрати и применити одговарајућу технику за анализу елемената и једињења у различитим узорцима (зависно од осетљивости, агрегатног стања, количине узорка, степена чистоће).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Основни принципи хемијске анализе и аналитичких техника. Преглед и класификација аналитичких метода и техника; основни поступци у оквиру аналитичких техника за издвајање и одређивање супстанце из сложене матрице узорка. Методолошки приступ и концепт контроле квалитета. Статистичка обрада и интерпретација резултата. ; Припрема узорка: узорковање (чврсти, течни и гасовити узорци), стабилизација и архивирање узорака; разлагање, концентрисање, пречишћавање узорака, предтретман узорка (претконцентрисање). ; Хемијске методе и аналитичке технике за доказивање и одређивање елемената, јона и једињења (Класичне семи-микро и микро технике, тестови, спот-анализе; гравиметријске, волуметријске). Преглед савремених инструменталних метода и примена за контролу и праћење квалитета у хемијској индустрији. Избор метода. Критеријуми за избор метода. Оцена, заснованост и применљивост метода хемијске анализе. Осетљивост, селективност и границе одређивања. ; Електрохемијске методе и технике. Термијске методе и технике. Оптичке методе и технике. Сепарационе методе и технике. Купловане аналитичке технике. Процесне технике и процесна динамичка анализа. Радиохемијске технике, анализа површине, хемијски сензори. On-line технике. ;
  Садржај практичне наставеИспитивање састава различитих узорака (квалитативно). Мерење контролних параметара за праћење квалитета узорака (pH, проводљивост, садржај кисеоника). Испитивање квалитета водa различитог порекла (чесменска, флаширана, отпадна, процесна): класично волуметријски (p и m алкалитет, боја, тврдоћа, садржај хлорида), инструментално (потенциометрија, јон селективне електроде, AAS, IC), одређивање pH, садржаја појединих катјона и анјона, проводљивости, тешких метала и других параметара који представљају индикаторе квалитета. Анализа квалитета специфичних материјала у хемијској индустрији: киселина, база, соли, воде, гасова, легура, руда, керамике, композитних материјала, стакла, катализатора, полимера, хране, лекова; одговарајућим техникама.
  Литература
  1. Љ.Рајаковић, А.Перић-Грујић, Т.Васиљевић, Д.Чичкарић, Аналитичка хемија-квантитативна хемијска анализа, Практикум са теоријским основама, ТМФ, Београд, 2000, 2004
  2. Ј.Савић, М.Савић, Основи аналитичке хемије, Свјетлост, Сарајево, 1990
  3. Ј.Мишовић, Т.Аст, Инструменталне методе хемијске анализе, ТМФ, Београд, 1983
  4. Љ.Рајаковић, Аналитичка хемија-квалитативна хемијска анализа, Практикум, решени задаци, тестови, ТМФ, Београд, 2003
  5. F. Settle, Ed., Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Prentice-Hall, New Jersey, 2008
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  203
  Методе извођења наставеПредавања (PPT), тестови (2), колоквијум (1), домаћи задаци (2). Експерименталне вежбе (10)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава25Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми25
  Семинари