Navigacija

prof. dr Mirjana Ristić

Redovni profesor
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine

TMF - velika zgrada, kancelarija 236

011/3303650
lokal 650
Naučna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
Datum izbora u zvanje 27. jun 2012.

Predmeti

14IŽS39 14IŽS39 - Upravljanje čvrstim otpadom
14IŽS422 14IŽS422 - Procena uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu
14IŽS423 14IŽS423 - Zagađenje i remedijacija zemljišta
14IŽS426 14IŽS426 - Registar zagađivača
14MIZS5 14MIZS5 - Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom
BBI312 BBI312 - Uvod u zaštitu radne i životne sredine
D102IZ D102IZ - Industrijska ekologija
ZP21 ZP21 - Analitička hemija
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
ZP46 ZP46 - Uvod u zaštitu radne i životne sredine
IŽS212 IŽS212 - Organske zagađujuće materije
IŽS35 IŽS35 - Opasne i štetne materije
TET214 TET214 - Uvod u zaštitu radne i životne sredine

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Svetlana Pocajt, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Viktor Pocajt i Karlo Raić, A model for cross-referencing and calculating similarity of metal alloys, Metall. Mater. Eng. , 19, 4, 2013, pp. 295-306
 2. Nedeljko Milosavljevic, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic i Melina Kalagasidis Krušić, Sorption of zinc by novel pH-sensitive hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 192, 2, 2011, pp. 846-854
 3. Nedeljko Milosavljevic, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic i Melina Kalagasidis Krušić, Removal of Cu(2+) ions using hydrogels of chitosan, itaconic and methacrylic acid: FTIR, SEM/EDX, AFM, kinetic and equilibrium study, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 388, 1-3, 2011, pp. 59-69
 4. Nedeljko Milosavljevic, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic i Melina Kalagasidis Krušić, Hydrogel based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid as adsorbent of Cd2+ ions from aqueous solution, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 165, 2, 2010, pp. 554-562

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Biosorpcija odabranih teških metala kompostom Myriophyllum spicatum, Jelena Milojković, 29.09.2015.
 • Izdvajanje metala iz elektronskog otpada i zamena zlata, olova i arsena u elektronskoj opremi trokomponentnim legurama, Irma Dervišević, 28.11.2013.
 • Modifikacija i primena višeslojnih ugljeničnih nanocevi za izdvajanje arsena iz vode, Zlate Veličković, 23.08.2013.

Master akademske studije

 • Upravljanje medicinskim otpadom u Republici Srbiji, Tijana Božić, 30.09.2020.
 • Teški metali u zemljištu i sedimentima u okolini deponije Vinča, Andrijana Jevtić, 17.09.2020.
 • Analiza upravljanja plivajućim otpadom u Drinsko-Limskim hidroelektranama, Jelena Petrović, 28.09.2018.
 • Uticaj upravljanja komunalnim otpadom na životnu sredinu u Pančevu, Suzana Jakšić, 24.09.2018.
 • Upravljanje otpadom iz grafičke industrije, Marija Ranitović, 30.09.2017.
 • Upravljanje bukom u Republici Srbiji, Anita Stupar, 30.09.2017.
 • Iskorišćenje reciklabilnih materijala iz komunalnog otpada u Kraljevu, Stefan Aćimović, 28.09.2017.
 • Upravljanje komunalnim otpadom u Gornjem Milanovcu, Jelena Babović, 28.09.2017.
 • Teški metali kao zagađujuće materije sedimenata reke Save u Republici Srbiji, Slobodanka Stamenković, 27.09.2017.
 • Aktivni biomonitoring izotopa olova transplantiranim mahovinama u urbanom delu Beograda, Zorana Kaličanin, 30.09.2016.
 • Zagađenje sedimenata Dunava u Republici Srbiji policikličnim aromatičnim ugljovodonicima, Darko Ivljanin, 30.09.2016.
 • Upravljanje otpadom izdvojenim tokom pripreme i serviranja hrane u bolnicama, Katarina Lapčević, 27.09.2016.
 • Upravljanje otpadom u elektrodistributivnim preduzećima, Alenka Durutović, 27.09.2016.
 • Separacija selena iz vode makroporoznim polimerom modifikovanim hidratisanim gvožđe(III)-oksidom, Lazar Stojićević, 08.07.2016.
 • Određivanje koncentracije odabranih elemenata u listovima lipe i breze, Dragana Ivković, 28.09.2015.
 • Biomonitoring elemenata u tragovima u listovima kestena i platana sa užeg područja Beograda, Igor Zimonja, 28.09.2015.
 • Analiza akumulacije elemenata u tragovima u listovima kestena i lipe primenom samoorganizujućih Kohonenonovih mreža, Milica Stojadinović, 21.09.2015.
 • Monitoring metala u sedimentima reke Save na teritoriji Beograda, Teodora Tomić, 17.09.2015.
 • Sadržaj teških metala u sedimentima Dunava uzvodno od Beograda, Marija Egerić, 30.09.2014.
 • Olovo i izotopi olova u suspendovanim česticama u Beogradu, Vanja Gujaničić, 25.09.2014.
 • Biomonitoring elemenata u tragovima u Beogradu primenom listova divljeg kestena, Aleksandra Stanković, 16.05.2014.
 • Određivanje sadržaja i izotopskog sastava olova u čajevima, Milica Pujić, 01.11.2013.
 • Biomonitoring zagađenosti vazduha platinom u Beogradu, Nevena Čelik, 27.09.2013.
 • Aktivni biomonitoring izotopa olova mahovinama u Beogradu, Marija Marković, 04.09.2013.
 • Tehnološko poboljšanje tretmana otpadnih voda Fabrike kompresora Trudbenik a.d., Doboj, Branislava Momčilov, 28.02.2013.
 • Analiza mogućnosti izdvajanja sekundarnih sirovina u opštini Pančevo, Jovanka Dakić, 17.02.2011.
 • Upravljanje komunalnim otpadom u opštini Pančevo, Jovanka Vićentić, 17.02.2011.
 • Analiza odabranih teških metala u vodi u pogonima za pripremu vode za piće u Beogradu, Nataša Lukić, 09.02.2010.

Osnovne akademske studije

 • Analiza sadržaja anjona i katjona u flaširanim vodama, Bogdan Jorgovanović, 30.09.2020.
 • Remedijacija zemljišta i podzemnih voda zagađenih 1,2-dihloretanom, Zorana Đuraš, 25.06.2020.
 • Upravljanje komunalnim otpadom u gradu Smederevu, Milutin Sušić, 25.06.2020.
 • Zagađenje rečnih sedimenata policikličnim aromatičnim ugljovodonicima, Tamara Jovanović, 30.09.2019.
 • Upravljanje komunalnim otpadom na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja, Natalija Stevanović, 05.09.2019.
 • Upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji opštine Ub, Maja Topalović, 20.07.2018.
 • Analiza sadržaja teških metala u poljoprivrednom zemljištu u selu Lisa u okolini Ivanjice, Jovan Krsteski, 30.09.2015.
 • Koncentracija i izotopski sastav olova u mahovinama u Beogradu, Snežana Alempijević, 30.09.2014.
 • Kvalitet vode i sedimenata kanala Galovica, Tanja Ristić, 30.09.2014.
 • Koncentracije odabranih teških metala u suspendovanim česticama (PM10) i listovima kestena u Karađorđevom parku u Beogradu, Dragana Popović, 27.09.2013.
 • Koncentracije odabranih elemenata i izotopski sastav olova u suspendovanim česticama (PM10) u Beogradu i Novom Sadu, Marko Mladenović, 27.09.2013.
 • Izdvajanje sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada u Kragujevcu, Katarina Mitrović, 11.07.2013.
 • Biomonitoring emisije platine u vazduh na području grada Beograda, Marina Kovačević, 29.09.2012.
 • Analiza podataka o emisiji zagađujućih materija u vazduh Lokalnog registra izvora zagađivanja Grada Beograda, Dejana Milivojević, 30.09.2011.
 • Određivanje izotopa olova u listovima drvenastih biljaka, Milena Obradović, 30.09.2011.

Osnovne studije

 • Upravljanje komunalnim otpadom u Jagodini, Bogdana Vukašinović, 28.09.2015.
 • Analiza mogućnosti dobijanja komposta iz komunalnog otpada u Gradu Pančevu, Marija Pilipović, 28.09.2012.
 • Biomonitoring olova u vazduhu primenom listopadnog drveća, Maja Krulj, 27.12.2011.
 • Razvoj modela za predviđanje količine komunalnog otpada u Republici Srbiji primenom neuronskih mreža, Tanja Zečević, 09.09.2011.
 • Analiza mogućnosti izdvajanja sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada u Čačku, Jovana Ružić, 27.04.2010.
 • Ispitivanje sorpcije jona arsena iz vodenih rastvora na zeolitu modifikovanom gvožđem, Biljana Kotanjac, 30.09.2009.
 • Analiza sadržaja odabranih teških metala i arsena u česmenskoj vodi za piće u Mladenovcu, Ana Zgonjanin, 24.09.2009.
 • Određivanje izotopa olova masenom spektrometrijom sa indukovano spregnutom plazmom, Davor Antanasijević, 17.09.2009.
 • Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom u gradu Čačku, Milica Karanac, 15.06.2009.
 • Analiza sadržaja odabranih teških metala u česmenskoj vodi za piće, Marina Vuković, 23.01.2009.
 • Analiza sadržaja odabranih teških metala u procesu pripreme vode za piće i u česmenskoj vodi za piće, Danijela Krstić, 22.01.2009.
 • Praćenje sadržaja teških metala u sedimentima Dunava, Ana Govedarica, 16.01.2009.
 • Reciklaža komunalnog čvrstog otpada u Beogradu, Ana Maksimović, 26.12.2008.
 • Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom u opštinama Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, Dalibor Vižlina, 07.05.2008.
 • Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom u Meranu, Italija, Jelena Budisavljević, 21.12.2007.
 • Ispitivanje tehno-ekonomske opravdanosti upravljanja otpadnim materijama u gumarskoj industriji, Nenad Tričković, 26.04.2007.
 • Jedinjenja azota kao zagađujuće materije podzemnih voda i vode za piće, Jelena Erceg, 27.12.2006.
 • Poredjenje metoda za odredjivanje sadržaja teških metala u suspendovanim česticama iz vazduha većim od 10nm, Vera Antić, 19.09.2006.
 • Ispitivanje procednih voda zatvorene deponije u Batajnici, Dragan Avdalović, 14.10.2005.
 • Distribucija teških metala u zemljištu u parkovima urbanih delova beograda, Mirjana Marjanović, 30.09.2005.
 • Zagađenje zemljišta bakrom usled upotrebe bakar sulfata kao fungicida, Tatjana Bokić, 22.04.2005.
 • Karakterizacija procednih voda deponije vinča u laboratorijskim uslovima, Nataša Ćalić, 16.07.2004.
 • Karakterizacija čvrstog otpada u stambenoj zoni novog beograda, Vesna Radin, 29.12.2003.
 • Ispitivanje uticaja sadržaja ugljovodonika u ulaznom gasu na rad klausovog postrojenja, Svetlana Ristić, 18.09.2003.
 • Praćenje koncentracije teških metala u sedimentima dunava, Nenad Milenković, 08.05.2003.
 • Klasifikacija i tretman labaratorijskog otpadnog materijala na tehnološko/metalurškom fakultetu u beogradu, Vladimir Vasiljević, 31.03.2003.
 • Karakterizacija starog jalovišta flotacije bor sa aspekta uticaja na životnu sredinu, Željko Jovanović, 02.12.2002.
 • Određivanje trihalogenida u vodi gasnom hromatografijom, Jelena Šogorov, 27.09.2002.