Navigacija

14IŽS39 - Upravljanje čvrstim otpadom

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje čvrstim otpadom
Akronim 14IŽS39
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položeni svi predmeti prve godine, Organska hemija i Analitička hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje saznanja o raznim aspektima upravljanja čvrstim otpadom. Upoznavanje studenata sa mogućnostima očuvanja ljudskog zdravlja i životne sredine i konzervacije ograničenih prirodnih resursa kroz iskorištenje i recikliranje otpadnih materijala, primenom inženjerskih i naučnih principa. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenta da primenom integrisanog sistema upravljanja otpadom, uključujući redukciju na izvoru, ponovnu upotrebu i recikliranje otpadnih materijala, kompostiranje, spaljivanje i odlaganje (deponovanje), obezbedi u praksi pravilno postupanje sa komunalnim otpadom i njegov tretman. Primenom stečenih znanja student će moći da identifikuje probleme i da ih reši.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Izvori i osobine komunalnog otpada; zakonska regulativa; sastav otpada; fizičke, hemijske i biološke osobine; rukovanje komunalnim otpadom na izvoru nastajanja; sakupljanje i transport; metode tretmana (fizičke, hemijske i biološke); iskorištenje energije iz otpada i dobijanje korisnih proizvoda transformacijom otpada; deponovanje; hijerarhija upravljanja otpadom; integrisano upravljanje otpadom. ;
  Sadržaj praktične nastave Karakterizacija otpada iz pojedinih izvora, određivanje svojstava otpada, analiza komposta, analiza pepela dobijenog sagorevanjem otpada, određivanje starosti odloženog otpada ispitivanjem uzoraka sa deponije, ispitivanje procednih voda deponije. ;
  Literatura
  1. M. Ristić, M. Vuković, Upravljanje čvrstim otpadom, Tehnologije prerade i odlaganja, Tehnički fakultet u Boru, Bor, 2006.
  2. G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of Solid Waste Management, McGraw-Hill, Inc., New York, 2002.
  3. G. Tchobanoglous, H. Theisen, S.A. Vigil, Integrated Solid Waste Management – Engineering Principles and Management Issues, McGraw-Hill, Inc., New York, 1993.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, testovi, eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 55
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari