Navigacija

IŽS212 - Organske zagađujuće materije

Specifikacija predmeta
Naziv Organske zagađujuće materije
Akronim IŽS212
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Odslušana Organska hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj je sticanje znanja o klasifikaciji organskih supstanci koje su u kategoriji opasnih i štetnih materija kao zagađivača životne sredine. Korišćenjem poznatih vrednosti za maksimalno dozvoljene koncentracije ovih materija u životnij sredini i Zakona i zakonskih propisa vezanih za ove materije postavlja se model za pravljenje bezbednosnih lista pojedinih zagađujućih supstanci i predviđaju postupci pri upotrebi, transportu, procesiranju i odlaganju ovih materija. Posebno se izučavaju njihove ekotoksikološke karakteristike (reaktivnost, zapaljivost, eksplozivnost i toksičnost). Nakon sagledavanja svih aspekata delovanja postavlja se model uklanjanja posmatranih materija iz životne sredine i završna sanacija zagađenog životnog prostora korišćenjem pogodnih tehnoloških postupaka
  Ishodi učenja (stečena znanja) Shvatanje značaja kategorizacije opasnih i štetnih materija, povezivanje sa zakonskom regulativom u ovoj obalasti, povezivanje hemijskih osobina i ponašanja u životnoj sredini. Osposobljenost studenata da u praksi primene stečena znanja za ocenjivanje, upotrebu, uklanjanje i odlaganje ovih materija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Razmatranje klasa organskih jedinjenja koje su klasifikovane kao zagađujuće materije u životnoj sredini. Na osnovu fizičkih, fizičko-hemijskih i toksikoloških karakteristika određuju se klase opasnosti (klasa reaktivnosti, klasa zapaljivosti, klasa eksplozivnosti i klasa toksičnosti), njihovo delovanje na živi svet (sistemsko, akutno i hronično dejstvo), utvrđuje njihova toksičnost prema LD. Prema ukupnom sadržaju ovih materija u životnoj sredini (upotreba savremenih instrumentalnih metoda), praćenja kretanja kroz matrikse vode, vazduha i zemljišta i njihovih karakteristika postavlja se model za njihovo uklanjanje i sanaciju životne sredine.
  Sadržaj praktične nastave Procena štetnosti i toksičnosti, sastavljanje MSDS lista, uzorkovanje sa određenih lokacija, hemijska analiza (instrumentalne tehnike), obrada rezultata analize, izbor najbolje metode tretmana i predviđanje efekata sanacije.
  Literatura
  1. O.Stojanović, N.Stojanović, Đ.Kosanović, Opasne i štetne materije, Rad, Bgd, 1986.
  2. N.I.Sax, Dangerous Properties of Industrial Materials, 4th Ed., New York, 1987.
  3. R.Silverstein, G.Bassler, T.Morrill, Spectrometric Ident.of Org. Compounds, JW, NY, 1991.
  4. D.Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji-tablice, TMF, Bgd, 2001.
  5. D.Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji–Zbirka zadataka, TMF, Bgd, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, eksperimentalni rad i mentorski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 55
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 15