Navigacija

TET214 - Uvod u zaštitu radne i životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u zaštitu radne i životne sredine
Akronim TET214
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom 150 bodova Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa značajem problematike degradacije i zaštite životne i radne sredine, oblicima zagađenja i njihovim uticajem, kao i osnovnim elementima tehnologija za smanjenje emisija zagađenja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Postavljaju se teorijske osnove za sticanje inženjerskih i specijalističkih znanja iz oblasti zaštite životne i radne sredine.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Vertikalna podela atmosfere i hemijski sastav vazduha; Zagađujuće materije u vazduhu, izvori i posledice zagađenja; Zakonska regulativa vezana za zaštitu vazduha; Kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama; Hemijski sastav prirodnih voda; Hemijski i fizički procesi u vodama. Zagađujuće materije u vodi, izvori i posledice zagađenja; Zakonska regulativa vezana za zaštitu voda. Hemijski sastav zemljišta; Zagađujuće materije zemljišta, izvori i posledice zagađenja; Čvrsti otpad; Tehnologije prečišćavanja otpadnih gasova; Tehnologije prečišćavanja otpadnih voda; Tretman i odlaganje otpada; Remedijacija zemljišta.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Materijal sa predavanja
  2. P. Pfendt, Hemija životne sredine - 1. deo, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
  3. D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. Marković, Fizičkohemijski osnovi zaštite životne sredine – Stanja i procesi u životnoj sredini, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, 1995.
  4. D. D. Reible, Fundamentals of Environmental Engineering, CRC Press, Boca Raton, 1998.
  5. US Environmental Protection Agency, Air Pollution Training Institute Virtual Classroom, https://www.apti-learn.net/LMS/EPAHomePage.aspx?m=1&n=0, 2015.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari