Navigacija

prof. dr Tatjana Đurkić

Redovni profesor
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine

TMF - velika zgrada, kancelarija 239

011/3303647
Naučna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
Datum izbora u zvanje 22. septembar 2015.

Predmeti

14DIZ8 14DIZ8 - Tečna hromatografija-masena spektrometrija
14IŽS211 14IŽS211 - Životna sredina i zagađenje
BBI312 BBI312 - Uvod u zaštitu radne i životne sredine
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
ZP46 ZP46 - Uvod u zaštitu radne i životne sredine
IŽS34 IŽS34 - Metode analize zagađujućih materija
IŽS421 IŽS421 - Analiza tragova zagađujućih materija
MIZS9 MIZS9 - Zagađujuće materije u namirnicama
TET214 TET214 - Uvod u zaštitu radne i životne sredine

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija ugljeničnog kriogela i kompozita ugljenični kriogel/cerija za primenu u adsorpciji arsena iz vodenih rastvora, Tamara Minović Arsić, 22.02.2019.
 • Razvoj i primena HPLC-MS/MS metode za određivanje tragova pesticida u uzorcima vode, Nikolina Antić, 21.09.2018.

Master akademske studije

 • Procena ekološkog rizika usled prisustva organskih UV filtera u vodi i sedimentima, Sara Rvović, 30.09.2020.
 • Adsorpcija gadolinijuma na višeslojnim ugljeničnim nanocevima, Ivana Stanišić, 25.09.2020.
 • Ispitivanje procesa adsorpcije i desorpcije odabranih estrogenih hormona na različitim ugljeničnim materijalima, Angelina Mitrović, 30.09.2019.
 • Analiza tragova odabranih pesticida i lekova u površinskoj i podzemnoj vodi, Željka Nikolić, 30.09.2019.
 • Primena karbon kriogela za adsorpciju odabranih pesticida, Margareta Vasić, 28.09.2017.
 • Adsorpcija odabranih teških metala na karbon kriogelu, Irena Najčević, 27.09.2017.
 • Adsorpcija odabranih lekova na karbon gelu, Sandra Stojanović, 29.09.2016.
 • Ekstrakcija odabranih pesticida iz vode na aktiviranom hidrotermalnom karbonu, Tanja Glavaš, 29.09.2015.
 • Ekstrakcija odabranih lekova iz vode na aktiviranom hidrotermalnom karbonu, Ana Čučković, 29.09.2015.
 • Ekstrakcija lekova iz vode na višeslojnim ugljeničnim nanocevima, Bojana Lalović, 18.09.2014.
 • Analiza kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda na osnovu monitoringa osnovnih zagađujućih materija, Dragana Ranković, 21.09.2012.
 • Analiza tragova lekova u uzorcima vode LC-ESI-MS metodom - ispitivanje efekta matrice i mogućnosti njegove eliminacije, Ljilja Pavlović, 30.06.2011.

Osnovne akademske studije

 • Uloga pasivnih uzorkivača u monitoringu teških metala u vodi, Tamara Ristić, 30.09.2020.
 • Analiza odabranih veštačkih zaslađivača metodom tečne hromatografije - tandem masene spektrometrije, Aleksandra Vasiljević, 27.09.2017.
 • Adsorpcija teških metala na aktiviranom hidrotermalnom karbonu, Nađa Petrović, 29.09.2016.
 • Adsorpcija odabranih benzodiazepina na višeslojnim ugljeničnim nanocevima, Miljana Ćurić, 02.07.2015.
 • Adsorpcija teških metala na karbonizovanim vlaknima konoplje, Tanja Glavaš, 30.09.2014.
 • Ispitivanje sadržaja pesticida i lekova u komunalnoj otpadnoj vodi, Bojana Lalović, 30.09.2013.
 • Adsorpcija odabranih pesticida na karbonizovanim vlaknima konoplje, Bojana Mirković, 28.09.2011.
 • Priprema uzorka za analizu tragova pesticida u vodi metodom ekstrakcije na čvrstoj fazi na karbonizovanim vlaknima konoplje, Jelena Pavlović, 28.09.2011.
 • Optimizacija metode pripreme uzorka za analizu tragova kardiovaskularnih lekova u vodi, Ivana Matić, 26.09.2011.

Osnovne studije

 • Ispitivanje sadržaja pesticida u povrću metodom tečne hromatografije u sprezi sa tandem masenom spektrometrijom, Nataša Orešković, 28.12.2011.
 • Optimizacija metode pripreme uzorka za simultanu detekciju ostataka pesticida i lekova u vodi, Aleksandra Šiljić, 29.04.2010.
 • Određivanje sadržaja odabranih pesticida u voću sa beogradskih pijaca, Božidar Jokić, 25.12.2008.
 • Optimizacija i primena metode za izolovanje i predkoncentrisanje ostataka pesticida u vodi, Nikolina Dujaković, 14.07.2008.
 • Optimizacija i primena metode za predkoncentrisanje i analizu ostataka lekova u vodi, Radmila Stojmenović, 12.11.2007.
 • Izbor i optimizacija metode za predkoncentrisanje odabranih sedativa iz vode ekstrakcijom na čvrstoj fazi, Filip Čelebić, 25.05.2007.
 • Izbor i optimizacija metode ekstrakcije na čvrstoj fazi za predkoncentrisanje odabranih antibiotika iz vode, Tanja Radović, 27.04.2007.