Navigacija

IŽS421 - Analiza tragova zagađujućih materija

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza tragova zagađujućih materija
Akronim IŽS421
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje predmeta: položen ispit iz predmeta Metode analize zagađujućih materija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student ovlada potrebnim znanjem i veštinom da reše konkretan analitički problem. Analiza tragova nekog jedinjenja u realnim uzorcima je veoma kompleksna, student mora da ovlada tehnikama uzimanja uzorka, pripreme, predkoncentrisanja i određivanja analita pogodnom instrumentalnom metodom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student razvija veštinu da odabere pogodnu metodu, ovlada eksperimentalnom tehnikom njene primene i opiše rešenje problema do koga je došao. Takođe, kroz javnu prezentaciju seminarskog rada student razvija sposobnost da definiše problem, prezentuje rešenje i kritički vrednuje rezultate svog rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Analiza nekog jedinjenja ili srodne grupe jedinjenja u realnim uzorcima obuhvata pravilno uzimanje uzorka, pripremu uzorka, predkoncentrisanje i određivanje pogodnom analitičkom metodom. Ceo postupak zavisi od vrste uzorka i prirode analita, pa ovaj predmet treba da pomogne studentima da, kroz konsultacije sa nastavnikom, reši konkretan problem.
  Sadržaj praktične nastave Praktičan rad treba da sadrži: kriterijum za izbor postupka za analizu, pravilno uzimanje uzorka i izbor metode za predkoncentrisanje i uklanjanje smetnji, izbor analitičke metode i njenu eksperimentalnu primenu, konkretne rezultate i kritički osvrt na njihovu tačnost i pouzdanost.
  Literatura
  1. Materijal sa predavanja i laboratorijskih vežbi
  2. T. M. Đurkić, S. D. Grujić, M. D. Laušević, „Metode analize zagađujućih materija“, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2015.
  3. J. R. Dean, „Methods for Environmental Trace Analysis”, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 2003.
  4. I. Baranowska ed, Handbook of Trace Analysis - Fundamentals and Applications, Springer International Publishing, Cham, 2016.
  5. V. V. Tešević, „Osnove masene spektrometrije organskih jedinjenja“, Hemijski fakultet, Beograd, 2013.
  6. Comprehensive Analytical Chemistry: Volume 41. Sample preparation for trace element analysis, Editor: Z. Mester and R. Sturgeon, Elsevier, Amsterdam, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, seminarske radove studenata i laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 55
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30