Navigacija

14DIZ8 - Tečna hromatografija-masena spektrometrija

Specifikacija predmeta
Naziv Tečna hromatografija-masena spektrometrija
Akronim 14DIZ8
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa osnovnim principima metode tečna hromatografija visoke performanse u sprezi sa masenom spektrometrijom, kao i mogućnostima primene ove metode za analizu uzoraka iz životne sredine, namirnica i lekova. Praktičnim radom u laboratoriji studenti treba da steknu osnovne veštine za rad na tečno-masenom spektrometru. Izrada seminarskog rada ima za cilj da studenti, na konkretnom primeru vezanom za njihovu oblast interesovanja, savladaju sve aspekte razvoja jedne moderne analitičke metode.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja vezana za princip rada tečno-masenog spektrometra i osnovne veštine za rad na instrumentu; razvijaju kreativnost i sposobnost da koriste stečena znanja u rešavanju realnih analitičkih problema; razvijaju komunikacione veštine tokom pisane i usmene prezentacije seminarskog rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u hromatografiju. Tečna hromatografija visoke performanse. Masena spektrometrija. Tehnike jonizacije pod atmosferskim pritiskom. Tandem masena spektrometrija. Razvoj metode. Priprema uzorka. Interpretacija masenog spektra. Kvantitativna analiza. Primeri iz prakse. ;
  Sadržaj praktične nastave Razvoj hromatografske metode. ; Princip rada masenog spektrometra, tjuniranje instrumenta. ; Interpretacija masenih spektara. ; Postavljanje instrumentalne metode i metode za obradu podataka. ; Priprema uzorka za analizu. ; Analiza realnog uzorka metodom tečne hromatografije-masene spektrometrije. ;
  Literatura
  1. Interna skripta sa predavanja
  2. Ardrey R. E., Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, John Wiley&Sons Ltd, Chichester, England, 2003.
  3. Niessen W.M.A:, Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, CRC Press, Boca Raton, 2006.
  4. Cole, R.B., Electrospray Ionization Mass Spectrometry, John Wiley&Sons INC, New York, 1997.
  5. Relevantni naučni časopisi
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave teorijska nastava, laboratorijske vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50