Navigacija

14IŽS211 - Životna sredina i zagađenje

Specifikacija predmeta
Naziv Životna sredina i zagađenje
Akronim 14IŽS211
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje predmeta: položeni ispiti iz predmeta Opšta hemija 1i Opšta hemija 2 Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim fizičko-hemijskim procesima u vodi, vazduhu i tlu. Sticanje saznanja o posledicama ljudske aktivnosti na dizbalans ravnoteže u životnoj sredini, o najvažnijim zagađujućim materijama, njihovim fizičko-hemijskim osobinama, interakciji sa okolinom i posledicama zagađenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje fundamentalnih znanja iz oblasti zaštite životne sredine potrebnih za savlađivanje nastave stručnih ispita u okviru studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine; razvijanje interesovanja za probleme vezane za zagađenje životne sredine i ekološke svesti; razvijanje komunikacionih veština tokom pisane i usmene prezentacije seminarskog rada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Atmosfera: Sunčevo zračenje i vertikalna podela atmosfere; stratosfera, hemija ozona, razgradnja ozonskog omotača; troposfera, hemijski sastav vazduha; izvori zagađenja vazduha; najvažnije zagađujuće materije u vazduhu i glavni globalni problemi; poreklo i kontrola emisije zagađujućih materija. ; 2. Hidrosfera: distribucija vode u prirodi; hemijski sastav prirodnih voda; osnovne hemijske reakcije u vodama; izvori zagađenja vode; najvažnije zagađujuće materije u vodi; fizičko-hemijske reakcije zagađujućih supstanci; posledice zagađenja; kontrola emisije zagađujućih materija. ; 3. Pedosfera: formiranje i hemijski sastav zemljišta; tekstura, struktura i profil zemljišta; fizičko-hemijski procesi u zemljištu; degradacija zemljišta; izvori zagađenja zemljišta, najvažnije zagađujuće materije i njihovo štetno dejstvo. ;
   Sadržaj praktične nastave 1. Analiza uzorka kišnice: pH i sadržaj sulfata ; 2. Analiza dimnih gasova: sadržaj SO2, O2 i SO ; 3 i 4. Analiza uzorka prirodne vode: opšti fizičko-hemijski parametri ; 5. Analiza uzorka prirodne vode: sadržaj kiseonika ; 6 i 7. Analiza uzorka zemljišta: tekstura, sadržaj adsorbovanih katjona ;
   Literatura
   1. Interna skripta sa predavanja i uputstva za laboratorijske vežbe
   2. D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. Marković: Fizičkohemijske osnove zaštite životne sredine - knjiga 1: Stanja i procesi u životnoj sredini; Fakultet za fizičku hemiju Beograd, 1995
   3. G.W. VanLoon, S.J. Duffy, „Environmental Chemistry – A Global Perspective“, Oxford University Press, New York, 2005.
   4. S.E Manahan, “Environmental Chemistry”, CRC Press LLC, Boca Raton, 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava i laboratorijske vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 55
   Praktična nastava 5 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 20