Navigacija

D102IZ - Industrijska ekologija

Specifikacija predmeta
Naziv Industrijska ekologija
Akronim D102IZ
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa konceptom industrijske ekologije i sa ulogom u: strateškom planiranju održivog razvoja na globalnom nivou; razvoju i implementaciji promena u prerađivačkoj industriji. Studenti se upoznaju sa mogućnostima primene raznih tehnika u okviru Industrijske ekologije, kao što su Životni ciklus proizvoda i Ekološki otisak. Na ovaj način razvija se teoretski i metodološki pristup istraživanju i razvoju aktivnosti u cilju unapređenja postojećih sistema i razvoja novih, sa posebnim naglaskom na smanjenju ili eliminisanju negativnih uticaja na životnu sredinu. Samostalna izrada zadatka treba da omogući studentima da preko analize određenog tehnološkog procesa, kao izvora problema i rešenja, steknu uvid u sve zahteve i faze pri projektovanju određenog procesa u skladu sa očuvanjem životne sredine. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja koja će im omogućiti da po završetku kursa: prepoznaju razliku između industrijske ekologije i čistije proizvodnje i/ili sprečavanja emisije zagađujućih materija; sagledaju značaj praćenja celokupnog životnog ciklusa proizvoda/procesa; primene u praksi tehnike koje se koriste u industrijskoj ekologiji, od planiranja do implementacije; praćenjem lokalnih, regionalnih ili državnih potreba, programa i planova, kao i stanja i potreba industrije, kroz eko-industrijske parkove, podstiču povezivanje, u cilju obezbeđenja održivog razvoja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sličnosti i razlike između ekoloških i industrijskih sistema, sa akcentom na praćenje toka materijala, energije, smanjenje emisije zagađujućih materija. Osnovi prirodnih sistema kao model za projektovanje, izradu i rad industrijskih sistema, koji su međusobno povezani, po analogiji sa prirodnim sistemima. Primena i evaluacija ekoloških alata: životni ciklus proizvoda; ekološki pogodne tehnologije; industrijski eko-dizajn, eko-industrijski prakovi. Značaj primene industrijske ekologije u praksi, sa aspekta zaštite i očuvanja prirodnih resursa i životne sredine.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Interna skripta sa predavanja
   2. Graedel, T.E. and B.R. Allenby. Industrial Ecology, 2nd Edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2002
   3. Giudice F., G. La Rosa and Risitano A., Product Design for the Environment-A Life Cycle Approach, CRC-Taylor&Francis, 2006
   4. Radovi iz relevantnih naučnih časopisa iz ove oblasti
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 55
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 45