Navigacija

IŽS35 - Opasne i štetne materije

Specifikacija predmeta
Naziv Opasne i štetne materije
Akronim IŽS35
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položeni svi predmeti prve godine, Organska hemija i Analitička hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje teoretskih i praktičnih znanja o opasnim i štetnim materijama, njihovim osobinama i uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Upoznavanje sa svojstvima opasnih materija i obezbeđivanje bezbednog postupanja i rada sa njima. Poseban deo posvećen je opasnim i štetnim otpadnim materijama, karakterizaciji otpada, metodama tretmana, uz poznavanje i primenu odgovarajuće zakonske regulative. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje značaja pravilnog postupanja sa opasnim i štetnim materijama, u skladu sa zakonskom regulativom, u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine. Povezivanje fizičkih i hemijskih svojstava ovih materija sa njihovim ponašanjem u radnoj i životnoj sredini. Osposobljenost studenta da na adekvatan način u praksi primeni stečena znanja, bilo da su u pitanju opasne hemikalije ili opasan otpad.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Opasne i štetne materije, izvori, svojstva i uticaji; zakonska regulativa; nomenklatura, karakterizacija opasnih materija; uticaj na zdravlje ljudi; načini delovanja toksičnih materija; ponašanje u životnoj sredini u zavisnosti od fizičko-hemijskih svojstava (rasprostiranje, postojanost, biorazgradivost); rizik i upravljanje opasnim materijama; transport; skladištenje; metode tretmana opasnog otpada (fizičke, hemijske, biološke); deponovanje opasnog otpada. ;
  Sadržaj praktične nastave Procena toksičnosti; Određivanje faktora biokoncentrisanja; Rasprostiranje opasnih i štetnih materija u životnoj sredini u zavisnosti od fizičko-hemijskih svojstava; Analiza mogućnosti ponovne upotrebe i reciklaže za pojedine opasne i štetne materije; Karakterizacija opasnog otpada; Ispitivanje odabranog uzorka i diskusija rezultata; Izbor najpogodnije metode tretmana opasnog otpada. ;
  Literatura
  1. .P. Carson, J. Mumford, Hazardous Chemicals Handbook, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2002.
  2. W. F. Martin, J. M. Lippitt, P. J. Webb, Hazardous Waste Handbook for Health and Safety, Butterworth–Heinemann, Boston, 2000.
  3. R. J. Watts, Hazardous Waste, Sources, Pathways, Receptors, John Wiley & Sons, New York, 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, računske vežbe, testovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 55
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari