Navigacija

14MIZS5 - Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom
Akronim 14MIZS5
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa savremenim metodama upravljanja čvrstim i opasnim otpadom, kako bi primenom stečenih saznanja mogli da izvrše izbor najpovoljnijeg postupka ili tehnologije za razvoj adekvatnog sistema za upravljanje otpadom u određenoj oblasti. Samostalna izrada zadatka, u kojoj studenti na konkretnom primeru, prateći tok otpada od nastajanja do krajnjeg odlaganja, kroz analizu više mogućih rešenja, vrše izbor najpovoljnijeg, sa aspekta uticaja na životnu sredinu, osposobljava studente za kritičku analizu i izbor procesa za tretman čvrstog i opasnog otpada.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje značaja pravilnog postupanja sa čvrstim i sa opasnim otpadom, u cilju zaštite životne sredine. Osposobljenost studenta da na adekvatan način u praksi primeni stečena znanja u cilju primene odgovarajućih procesa za tretman različitih vrsta otpada, kao što su komunalni otpad, opasan otpad, industrijski otpad.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Posebne oblasti izučavanja su: izvori nastajanja otpada, uticaj otpada na životnu sredinu, propisi u oblasti rukovanja čvrstim i opasnim otpadom, kontrola, minimizacija, recikliranje i deponovanje otpada. Posebna pažnja je posvećena procesima za tretman otpada: mehanički tretman (redukcija veličine, kompaktiranje, separacija), termički tretman (spaljivanje, piroliza, gasifikacija), fizičko-hemijke metode (solidifakacija opasnog otpada, separacija tečno/čvrsto) i biološke metode obrade (aerobno kompostiranje, anaerobna digestija).
  Sadržaj praktične nastave Određivanje karakteristika otpada; praćenje promene izabranog uzorka otpada u laboratorijskim uslovima; određivanje sadržaja teških metala u kompostu; procena rizika; proračun deponije.
  Literatura
  1. M. Ristić, M. Vuković, Upravljanje čvrstim otpadom, Tehnologije prerade i odlaganja, Tehnički fakultet u Boru, Bor, 2006.
  2. G. Tchobanoglous, H. Theisen, S.A. Vigil, Integrated Solid Waste Management - Engineering Principles and Management Issues, McGraw Hill, New York, 1993.
  3. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, John Wiley&Sons, New York, 1995
  4. Keith F., Tchobanoglous G., Handbook of Solid Waste Management, Mc Graw Hill, 2002
  5. W.C. Blackman, Basic Hazardous Waste Management, CRC Press, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, seminarski rad, testovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 55
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 15