Навигација

14МИЗС5 - Управљање чврстим и опасним отпадом

Спецификација предмета
НазивУправљање чврстим и опасним отпадом
Акроним14МИЗС5
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са савременим методама управљања чврстим и опасним отпадом, како би применом стечених сазнања могли да изврше избор најповољнијег поступка или технологије за развој адекватног система за управљање отпадом у одређеној области. Самостална израда задатка, у којој студенти на конкретном примеру, пратећи ток отпада од настајања до крајњег одлагања, кроз анализу више могућих решења, врше избор најповољнијег, са аспекта утицаја на животну средину, оспособљава студенте за критичку анализу и избор процеса за третман чврстог и опасног отпада.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање значаја правилног поступања са чврстим и са опасним отпадом, у циљу заштите животне средине. Оспособљеност студента да на адекватан начин у пракси примени стечена знања у циљу примене одговарајућих процеса за третман различитих врста отпада, као што су комунални отпад, опасан отпад, индустријски отпад.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПосебне области изучавања су: извори настајања отпада, утицај отпада на животну средину, прописи у области руковања чврстим и опасним отпадом, контрола, минимизација, рециклирање и депоновање отпада. Посебна пажња је посвећена процесима за третман отпада: механички третман (редукција величине, компактирање, сепарација), термички третман (спаљивање, пиролиза, гасификација), физичко-хемијке методе (солидифакација опасног отпада, сепарација течно/чврсто) и биолошке методе обраде (аеробно компостирање, анаеробна дигестија).
  Садржај практичне наставеОдређивање карактеристика отпада; праћење промене изабраног узорка отпада у лабораторијским условима; одређивање садржаја тешких метала у компосту; процена ризика; прорачун депоније.
  Литература
  1. М. Ристић, М. Вуковић, Управљање чврстим отпадом, Технологије прераде и одлагања, Технички факултет у Бору, Бор, 2006.
  2. G. Tchobanoglous, H. Theisen, S.A. Vigil, Integrated Solid Waste Management - Engineering Principles and Management Issues, McGraw Hill, New York, 1993.
  3. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, John Wiley&Sons, New York, 1995
  4. Keith F., Tchobanoglous G., Handbook of Solid Waste Management, Mc Graw Hill, 2002
  5. W.C. Blackman, Basic Hazardous Waste Management, CRC Press, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, семинарски рад, тестови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит55
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари15