Navigacija

14IŽS422 - Procena uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu

Specifikacija predmeta
Naziv Procena uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu
Akronim 14IŽS422
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Ostvarenih 157 poena. ; Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta • Savladavanje osnovnih elemenata procesa pripreme dokumentacije za procenu ; uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu; ; • Obezbeđenje osnova da studenti budu u stanju da formulišu i razviju ; dokumentaciju u obliku studije procene uticaja za jednostavne probleme; ; • Promocija sistemskog pristupa, timskog rada, dijaloga, formulisanja i kritičke ; analize alternativa, nedvosmislenog i preciznog izražavanja itd. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) • Studenti vladaju i pravilno koriste osnovne pojmove i elemente teorije procene ; uticaja; ; • Studenti su teoretski ovladali znanjima koja im omogućavaju samostalnu ili ; timsku izradu jednostavnog projekta studije procene uticaja. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave
  Sadržaj praktične nastave Prvi deo: Radom u radionici studenti uz pomoć nastavnika pripremaju i prezentiraju pojedine elemente teorije procene uticaja, kao sledi: Uvod i terminologija. Važeća metodologija za pripremu tehničke projektne dokumentacije (izrada studije procene uticaja industrijskih postrojenja hemijske tehnologije na životnu sredinu) i proces izdavanja mišljenja – ocene od strane nadležnih državnih institucija u našoj sredini. Ključni elementi regulative u vezi sa izradom studije procene uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu, posebno “ Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu” i “Zakon o planiranju i izgradnji”. Uloga studije procene uticaja u funkciji izgradnje industrijskog postrojenja. Elementi studije procene uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu. Odnos studije procene uticaja i tehničke dokumentacije izgradnje objekata hemijske tehnologije u funkciji nivoa projektne razrade. Podloge za izradu studije procene uticaja. Metodološki pristup Evropske Unije u oblasti ocene uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu. Osnovne odredbe direktiva EU u vezi sa predmetom. Postupak pri izradi studije procene uticaja. Mišljenje javnosti u vezi sa procesom ocene uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu. Metodologija ocene (provere) uticaja. Razlika između ocene uticaja industrijskog postrojenja na životnu sredinu i strateške procene uticaja. Prezentacije studija slučaja. Vežbanje uloge rukovođenja radnim sastankom. ; ; Drugi deo: Rad u radionici na izabranoj studiji slučaja. Studenti timski izrađuju stručni rad na nivou Studije procene uticaja tehnološkog postrojenja na životnu sredinu. Vežbanje uloga rukovođenja radnim sastankom i rukovođenja timom. Studijske posete odabranim postrojenjima i fabrikama (opciono). Priprema prezentacije za timsku odbranu stručnog rada. ;
  Literatura
  1. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, Službeni glasnik Republike Srbije, 2004. sa izmenama i dopunama.
  2. Direktiva Saveta 97/11/EZ, od 3 marta 1997. kojom se menja i dopunjuje Direktiva 85/337/EEZ o proceni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu.
  3. Primeri - studije slučajeva iz diplomskih radova sa TMF.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 3
  Metode izvođenja nastave Teoretska nastava, prikazi studija slučaja, rad u radionici, diskusija o projektnim rešenjima, timska izrada stručnog rada.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari