Navigacija

prof. dr Viktor Pocajt

Redovni profesor
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine

TMF - velika zgrada, kancelarija 236

011/3303650
lokal 650
Naučna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
Datum izbora u zvanje 19. septembar 2018.

Predmeti

14IŽS315 14IŽS315 - Industrijsko zagađenje
14IŽS427 14IŽS427 - Akcidenti i upravljanje rizikom
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
IŽS216 IŽS216 - Primenjena informatika u inženjerstvu zaštite životne sredine
IŽS47 IŽS47 - Prečišćavanje otpadnih gasova
MIZS10 MIZS10 - Modelovanje atmosferske disperzije

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Svetlana Pocajt, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Viktor Pocajt i Karlo Raić, A model for cross-referencing and calculating similarity of metal alloys, Metall. Mater. Eng. , 19, 4, 2013, pp. 295-306

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Modelovanje kiseoničnih parametara kvaliteta površinskih voda primenom veštačkih neuronskih mreža, Aleksandra Šiljić Tomić, 18.09.2018.
 • Predviđanje indikatora za upravljanje čvrstim otpadom na nacionalnom nivou primenom veštačkih neuronskih mreža, Vladimir Adamović, 14.09.2018.
 • Predviđanje emisije gasovitih zagađujućih materija na nacionalnom nivou primenom modela zasnovanih na veštačkim neuronskim mrežama, Lidija Stamenković, 28.09.2016.
 • Modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine primenom veštačkih neuronskih mreža, Davor Antanasijević, 26.05.2014.

Master akademske studije

 • Predviđanje godišnjih prekoračenja ciljanih koncentracija troposferskog ozona u evropskim gradovima primenom veštačkih neuronskih mreža, Katarina Popović, 16.09.2020.
 • Razvoj digitalnog ANN simulatora sadržaja rastvorenog kiseonika u rečnoj vodi, Vasilije Crvenčanin, 08.02.2018.
 • Procena izloženosti ozonu urbanog stanovništva Srbije primenom veštačkih neuronskih mreža, Nina Anđelković, 30.09.2017.
 • Modelovanje urbanog ostrva toplote na području grada Beograda primenom polinomalnih samoorganizujućih veštačkih neuronskih mreža, Srđan Stefanović, 28.09.2016.
 • Predviđanje srednjih i maksimalnih dnevnih koncentracija NO i NO<sub>2</sub> na osnovu meteoroloških parametara primenom veštačkih neuronskih mreža, Jovana Lazić, 28.09.2015.
 • Modelovanje emisija amonijaka, metana i nemetanskih isparljivih organskih jedinjenja neuronskim mrežama, Biljana Krainović, 29.09.2012.
 • Modelovanje emisije odabranih zagađujućih materija u vazduh primenom neuronskih mreža, Tamara Minović, 12.07.2011.

Osnovne akademske studije

 • Procena emitovanih zagađujućih materija poreklom iz drumskog saobraćaja u Srbiji primenom veštačkih neuronskih mreža, Nadica Stjepanović, 20.06.2019.
 • Razvoj modela zasnovanih na veštačkim neuronskim mrežama za predviđanje srednjih dnevnih koncentracija SO<sub>2</sub> i NOx u urbanom području grada Beograda, Ivana Nikolovski, 30.09.2016.
 • Optimizacija broja monitoring lokacija za ispitivanje kvaliteta vode Dunava na osnovu pokazatelja njihove sličnosti određenog primenom kuplovanih Kohonenovih neuronskih mreža, Vasilije Crvenčanin, 28.09.2016.
 • Predviđanje srednjih i maksimalnih dnevnih koncentracija ozona na osnovu meteoroloških parametara primenom rekurentnih neuronskih mreža, Stefan Jovanović, 21.09.2015.
 • Modelovanje emisije suspendovanih čestica kao zagađujućih materija vazduha primenom neuronskih mreža, Biljana Krainović, 29.09.2011.

Osnovne studije

 • Modelovanje emisija sumpornih i azotnih oksida na nacionalnom nivou neuronskim mrežama, Jelena Đorđević, 29.08.2012.
 • Primena standarda za upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14000 u Termoelektranama "Nikola Tesla", Jovana Stanković, 30.09.2009.
 • Redukcija emisije čestičnih materija u Termoelektranama "Nikola Tesla" primenom elektrostatskih taložnika, Milica Muždeka, 28.09.2009.
 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u štampariji flekso i duboke štampe, Maja Milićević, 27.03.2008.
 • Sistemi monitoringa emisijaa iz termoenergetskih objekata, Bojana Gluščević, 03.04.2006.
 • Primena elektrostatskih taložnika u termoenergetskim postrojenjima, Dragana Baćković, 28.12.2005.
 • Sistematsko mereje emisija u termoenergitskim postrojenjima, Nataša Gligorijević, 28.11.2005.
 • Struktura informacionog sistema za praćenje kvaliteta vazduha, Vladan Drašković, 10.06.2002.