Navigacija

IŽS47 - Prečišćavanje otpadnih gasova

Specifikacija predmeta
Naziv Prečišćavanje otpadnih gasova
Akronim IŽS47
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom 157 bodova Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje teoretskih i praktičnih znanja o tehnologijama i uređajima za prečišćavanje otpadnih gasova. Uz principe rada i projektovanja uređaja, pravi se i njihova komparativna analiza, posebno sa stanovišta mogućih primena u konkretnim pogonima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje tehnologija i uređaja za prečišćavanje otpadnih gasova i smernica za njihovu primenu. Posetom industrijskim odnosno energetskim pogonima studenti upoznaju praktičnu primenu ovih tehnologija i radni režim uređaja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Zagađenje vazduha: oblici i izvori. Atmosferska disperzija zagađujućih materija. Kontrola čestičnog zagađenja. Aparati i uređaji za kontrolu: taložne komore, inercioni odvajači, cikloni, skruberi, filteri, elektrostatski taložnici. Tehnike za kontrolu emisija otpadnih gasova: apsorpcija, adsorpcija, sagorevanje. Postupci uklanjanja jedinjenja sumpora, azota, hlora i fluora.
  Sadržaj praktične nastave Obilazak industrijskog i/ili energetskog postrojenja i upoznavanje sa konkretnom primenom tehnologija i uređaja za prečišćavanje otpadnih gasova.
  Literatura
  1. R. Cvijović: Neautorizovana skripta, TMF, Beograd, 1995.
  2. Ž. Grbavčić: Neautorizovana skripta, TMF, Beograd, 2000.
  3. US Environmental Protection Agency: Air Pollution Training Institute Virtual Classroom, http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/HomeForm?OpenForm, 2007.
  4. P. N. Cheremisinoff and R. A. Young (Eds.), Air Pollution Control and Design Handbook. Part 2. New York: Marcel Dekker, 1977.
  5. A. Raković: Zagađivanje i prečišćavanje vazduha, Građevinska knjiga, 1981.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski radovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 55
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari