Navigacija

14IŽS427 - Akcidenti i upravljanje rizikom

Specifikacija predmeta
Naziv Akcidenti i upravljanje rizikom
Akronim 14IŽS427
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Ostvareno 157 ESPB. Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje osnovnih pojmova i problema vezanih za upravljanje rizikom, i upravljanje rizikom po životnu i radnu sredinu. Analiza akcidentnih situacija u industriji i životnoj sredini, njihovih uzroka i posledica, kao i mogućnosti za njihovu eliminaciju ili minimizaciju.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje tehnika, tehnologija i organizacionih mera koje imaju za cilj sprečavanje pojeva i događaja koji mogu ugroziti životnu sredinu, ljude i imovinu, i minimalizacija efekata ukoliko do tih pojava dođe.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Definisanje rizika, hazarda, akcidenta i katastrofe. Međunarodna i domaća pravna regulativa za upravljanje rizikom. Relevantni međunarodni standardi (ISO 14000, ISO 18000, ISO 31000) i smernice za njihovu primenu. Upravljanje rizicima: identifikacija, procena i kontrola rizika. Modeli upravljanja rizicima u životnoj sredini. Definisanje mera za upravljanje rizicima. Analiza primera akcidentnih situacija u industriji i životnoj sredini, njihovih uzroka i posledica, kao i mogućnosti za njihovu eliminaciju ili minimizaciju. Nesrećni slučajevi i krizni menadžment. Inovacije u upravljanju rizicima.
   Sadržaj praktične nastave Izrada literaturnog rada vezanog za neku od tehnika upravljanja rizikom ili konkretnu akcidentnu situaciju.
   Literatura
   1. V. Pocajt: Neautorizovana skripta, TMF, Beograd, 2007.
   2. . Lerche, W. Glaesser: Environmental Risk Assessment, Springer Verlag, Berlin, ISBN: 978-3-540-26249-7, 2006
   3. US Environmental Protection Agency: General Risk Management Program Guidance, http://yosemite.epa.gov/oswer/ceppoweb.nsf/content/EPAguidance
   4. C. Perrow: Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies, Princeton University Press, ISBN-13: 978-0691004129
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski radovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30