Navigacija

IŽS216 - Primenjena informatika u inženjerstvu zaštite životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Primenjena informatika u inženjerstvu zaštite životne sredine
Akronim IŽS216
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Ostvareno 48 ESPB. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o informacionim tehnologijama i njihovoj primeni u inženjerstvu zaštite životne sredine.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje mogućnosti savremenih informacionih tehnologija i strukture savremenih informacionih sistema, kao i njihove primene u praćenju aktivnosti zagađivača, monitoringu i ukupnom upravljanju kvalitetom životne sredine. Osposobljavanje da se na adekvatan način definišu struktura i zahtevi za realizaciju informacionog sistema, i organizuje implementacija i prikupljanje podataka u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnove savremenih informacionih sistema za primenu: evolucija, arhitektura, tehnologije, distribuiranost pristupa. Baze podataka kao osnova informacionog sistema: princip rada, unutrašnja struktura, sistemi za upravljanje bazama podataka. Mogućnosti korišćenja informacionih tehnologija u zaštiti životne sredine: praćenje zagađivača, monitoring imisija, prezentovanje informacija zainteresovanim stranama. Ekološki menadžment i informacione tehnologije. Primeri realizovanih sistema u zemlji i svetu.
  Sadržaj praktične nastave Studenti dobijaju projektni zadatak koji se sastoji od projektovanja informacionog sistema u oblasti zaštite životne sredine. U okviru izrade zadataka studenti se osposobljavaju za osnovnu sistem analizu i definisanje strukture informacionog sistema.
  Literatura
  1. V. Pocajt: Neautorizovana skripta, TMF, Beograd, 2013.
  2. V. Blagojević: Relacione baze podataka, ICNT, Beograd, 2006.
  3. O. Pantelić: Uvod u informacione sisteme, http://uis.fon.rs/predavanja.html, 2013.
  4. V. Pocajt et al: Environmental Sustainability and Information Technologies: A Dynamic Interdependence, International Science Conference Reporting for Sustainability, Bečići, Montenegro, pp. 39-47, 2013
  5. AIRBASE: The European Air Quality Information System, www.etcaq.rivm.nl/index.html, 1999
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, projektni zadatak
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti 45
  Kolokvijumi
  Seminari