Navigacija

14IŽS423 - Zagađenje i remedijacija zemljišta

Specifikacija predmeta
Naziv Zagađenje i remedijacija zemljišta
Akronim 14IŽS423
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Za pohađanje nastave: položeni svi predmeti prve i druge godine. Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje saznanja o nastanku pedosfere, o osnovnim karakteristikama zemljišta i njegovom značaju kao delu životne sredine. Upoznavanje sa svojstvima zagađujućih materija koje se najčešće sreću u zemljištu, izvorima, ponašanjem, raspodelom i migracijom. Studenti treba da se upoznaju sa metodama ispitivanja i karakterizacije zagađenih područja, kao i tehnološkim procesima remedijacije zagađenog zemljišta na licu mesta (in situ) i van zagađene lokacije (eks situ).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje značaja zemljišta u ciklusu kruženja, kako hranljivih tako i zagađujućih materija, sa posebnim naglaskom na sprečavanje i izbegavanje zagađenja ovog dela životne sredine. Osposobljenost za praćenje kvaliteta zemljišta, analizu ponašanja zagađujućih materija, procenu rizika i izbor najpovoljnije metode za remedijaciju zagađenog zemljišta.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fizičko-hemijski principi (struktura zemljišta, koloidni sistemi, uticaj strukture na osobine zemljišta); karakteristike zagađujućih materija zemljišta (vrste, izvori, ponašanje); zakonska regulativa; metode uzorkovanja i praćenja; monitoring zemljišta; ispitivanje zagađenog područja; remedijacija zemljišta (biološke, fizičke i hemijske metode).
   Sadržaj praktične nastave Određivanje karakteristika zemljišta, određivanje ukupnog sadržaja teških metala u urbanom i poljoprivrednom zemljištu, određivanje sadržaja teških metala sekvencijalnom ekstrakcijom, remedijacija izabranog uzorka u laboratorijskim uslovima. ;
   Literatura
   1. D. L. Sparks, Environmental Soil Chemistry, Academic Press, 2003
   2. I.A. Mirsal, Soil Pollution-Oigin, Monitoring & Remediation, Springer-Verlag, Berlin, 2004
   3. S.S. Suthersan, Remediation Engineering: Design Concepts, CRC Lewis Publishers Inc.; Boca Raton, 1997.
   4. J. Van Deuren, T. Lloyd, S. Chhetry, R. Liou, J. Peck, Remediation technologies screening matrix and reference guide, 4th edition, 2002 http://www.frtr.gov/matrix2/top_page.html.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalni rad, računske vežbe, testovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 55
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 45