Navigacija

14IŽS426 - Registar zagađivača

Specifikacija predmeta
Naziv Registar zagađivača
Akronim 14IŽS426
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj je izučavanje kompleksnih zagađujućih materija tipičnih za pojedine delove životne sredine. Podaci za štetne materije se prikupljaju monitoringom kvaliteta vazduha, zemljišta i voda. Za svaki deo životne sredine radi se analiza stanja, ocenjivanje i predlozi za planiranje zaštite. Korišćenjem dobijenih vrednosti postavlja se model rasprostiranja pojedinih zagađujućih supstanci i predviđaju se postupci za njihovo uklanjanje i dalje praćenje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Shvatanje važnosti pravljenja registra zagađivača životne sredine za sagledavanje stvarnog stanja i pravilnog upravljanja životnom sredinom, povezivanje sa zakonskom regulativom u ovoj obalasti. Upućivanje studenata da u praksi primene stečena znanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Ocenjivanje i klasifikacija zagađujućih materija u životnoj sredini, posebno posmatranih u vodi, vazduhu, zemljištu, otpadu, hemikalijama (proizvodnja, upotreba, odlaganje), prirodnih resursa, kao i ekonomskih i finansijskih efekata koji proizilaze iz ovakvog ocenjivanja. Na osnovu ovakvog ocenjivanja donose se zaključci o uticaju na živi svet i upravljanju i kvalitetu životne sredine.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Europes Environment, The Fourth Assessment, EEA, 2007.
   2. D.Marković, Osnovni procesi i stanje u zivotnoj sredini, Univerzitet u Beogradu, 1997.
   3. Environment in Serbia, An indicator-based reviev, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, 2007.
   4. Oživljavanje braunfilda u Srbiji, priručnik za donosioce odluka I profesionalce, PALGO Centar, Beograd, 2007.
   5. Bogdanovic M. Opasnosti od hemijskih akcidenata i postupci za zastitu zivotne sredine, FZNR Univerziteta Nis, 1998
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad i mentorski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 55
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 15
   Seminari 20