Navigacija

14HKK413 - Osnovi hemometrije

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi hemometrije
Akronim 14HKK413
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Elementi verovatnoće i statistike, Instrumentalne metode Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj kursa je da student upotpuni i proširi svoja teorijska i praktična znanja iz oblasti primene statističkih metoda u interpretaciji i tumačenju rezultata hemijskih merenja u hemijskom inženjerstvu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa student će biti osposobljen da: odabere i primeni odgovarajuće statističke programe (alatke) u analizi podataka u praktičnom i istraživačkom radu u različitim oblastima hemijskog inženjerstva, posebno u oblasti standardizacije i kontrole kvaliteta; klasifikacije i modelovanja podataka; korišćenja standardnih računarskih programa za statističku obradu podataka. Studenti, budući inženjeri, će biti u stanju da kritički ocene i vrednuju hemijski proces. Biće u mogućnosti da izvrše planiranje eksperimenta, a da posle procenjivanja uspešnosti nekog eksperimenta izvrše njegovu optimizaciju i modelovanje. Studenti će ovladati veštinom da izdvoje bitne veličine u okviru velikog broja podataka, što je kompromis između egzaktnih metroloških zahteva i rešavanja hemijskog problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u hemometriju, pojam i primena. ; Greške u kvantitativnoj hemijskoj analizi. Primena statistike na rezultate ponovljenih merenja (Mere centralne tendencije i mere rasipanja, raspodela rezultata ponovljenih merenja, uzorak, interval poverenja, procena grešaka rezultata dobijenih izračunavanjem). ; Statistički testovi (jednosmerni i dvosmerni testovi, parametarski i neparametarski testovi, ANOVA). ; Metode kalibracije, principi korelacione i regresione analize. ; Eksperimentalni dizajn i optimizacija (Randomizacija, tipovi eksperimentalnog dizajna, metode optimizacije). ; Kvalitet analitičkih merenja (Uzorkovanje, metode kontrole kvaliteta, šeme ispitivanja osposobljenosti, međulaboratorijska ispitivanja, procena nesigurnosti, validacija). ; Odabrane metode multivarijacione analize. ;
  Sadržaj praktične nastave Biće razmotrene metode za statističku obradu podataka (priprema datoteke sa podacima, preliminarne statističke analize, statistički testovi, izbor odgovarajućih hemometrijskih tehnika, primena i tumačenje rezultata statističke analize, modelovanje parametara, ocena uspešnosti eksperimenta). ; Vežbe su na računaru (upoznavanje sa radom i korišćenje programa za statističku obradu rezultata merenja: Excel, SPSS, Minitab). ;
  Literatura
  1. A. Perić-Grujić, Osnovi hemometrije, TMF, Beograd, 2012.
  2. J.N.Miller, J.C.Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Pearson Ed., Harlow, 2010.
  3. P. Gemperline, Practical guide to chemometrics, CRC, Press Taylor & Francis Group, London, 2006.
  4. O.Matthias, Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry, Wiley-VCH, 1999.
  5. J. Pallant, SPSS priručnik za preživljavanje, postupni vodič kroz analizu podataka, Mikro knjiga, Beograd, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja (PPT), Test (1), Kolokvijum (1), Vežbe na računaru (8), Domaći zadaci (2)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari