Navigacija

14D121 - Analiza tragova specifičnih zagađujućih materija

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza tragova specifičnih zagađujućih materija
Akronim 14D121
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student ovlada potrebnim znanjem i veštinom da reše konkretan analitički problem. Analiza tragova nekog jedinjenja u realnim uzorcima je kompleksan analitički problem pa student mora da ovlada tehnikama uzimanja uzorka, pripreme, predkoncentrisanja i određivanja analita pogodnom analitičkom tehnokom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) U toku izrade seminarskog rada student razvija veštinu da odabere pogodnu metodu, ovlada eksperimentalnom tehnikom njene primene i opiše rešenje problema do koga je došao. Takođe, kroz javnu prezentaciju seminarskog rada student razvija sposobnost da definiše problem, prezentuje rešenje i kritčki vrednuje rezultate svog naučnog rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Analiza nekog jedinjenja ili srodne grupe jedinjenja u realnim uzorcima obuhvata pravilno uzimanje uzorka, pripremu uzorka, predkoncentrisanje i određivanje pogodnom analitičkom metodom. Ceo postupak zavisi od vrste uzorka i prirode analita, pa ovaj predmet treba da pomogne studentima da, kroz konsultacije sa nastavnikom, reši konkretan problem vezan za izradu doktorskog rada. Seminarski rad sa temom koju student u saradnji sa mentorom odabere, treba da sadrži: kriterijum za izbor postupka za analizu, pravilno uzimanje uzorka i izbor metode za predkoncentrisanje i uklanjanje smetnji, izbor analitičke metode i njenu eksperimentalnu primenu, konkretne rezultate i kritički osvrt na njihovu tačnost i pouzdanost.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. M. Radojević i V.N. Bashkin, Practical Environmental Analysis, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1999.
  2. D.A. Skoog, D.M. West and F.J. Holler, Fundamentals of analytical chemistry, 6th edition, Saunders College Publishing, 1992.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i seminari studenata sa temom vezanom za problematiku doktorske teze
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40