Navigacija

MHKK1 - Upravljanje kvalitetom

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje kvalitetom
Akronim MHKK1
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Da se znanja iz oblasti hemije i tehnologije unaprede principima upravljanja kvalitetom i prošire sistemom unapređenja ukupnog življenja. Savladavanje i obogaćivanje osnovnih znanja koja su preduslov kreativnog i organizovanog unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga kroz sferu tržišta, ekonomije i kulture.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Stečena znanja i veštine iz oblasti upravljanja kvalitetom i sposobnost uticanja na kvalitet i organizovanost tržišta, ekonomije i kulture u poslovnom okruženju. Sposobnost primene svetskih, evropskih i domaćih zakona, pravilnika i standarda u oblasti kontrole kvaliteta.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Sistem upravljanja kvalitetom. Razvoj sistema upravljanja kvalitetom (Quality Management System, QMS) od merenja parametara kvaliteta (M) preko kontrole kvaliteta (Quality Control, QC), obezbeđivanja kvaliteta (Quality Assurance, QA), upravljanja kvalitetom (Quality Manegement, QM) do totalnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management, TQM). Pripreme za uspostavljanje QMS. Modeli sistema upravljanja kvalitetom. Standardi ISO. Kvalitet životne i radne sredine (Environmental Management System, EMS). Integrisani pristup QMS i EMS. Upravljanje kvalitetom u stručnom obrazovanju. Upravljanje kvalitetom u procesnoj industriji.
  Sadržaj praktične nastave Primer izrade priručnika kvaliteta. Primeri izrade procedura. Primeri izrade zapisa. Primeri izrade uputstava. Primeri izrade planova kvaliteta. Primeri upravljanja i kontrole kvaliteta u procesnoj industriji.
  Literatura
  1. • Gogue, J. M., Upravljanje kvalitetom, Poslovna politika, Beograd, 1995.
  2. • M. Jovanović, Inženjersko upravljanje u procesnoj industriji – Osnovi industrijskog hemijskog inženjerstva, SHTS, Beograd, 2002.
  3. • Dalmacija, B., Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom, PMF, Novi Sad, 2000.
  4. • SCS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, Zavod za standardizaciju, Beograd, 2006.
  5. • ISO 9000:2000 - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik; ISO 9001:2000 - Zahtevi; ISO 9004:2000 - Uputstvo za unapređenje, ISO 19011:2001 - Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta životnom sredinom.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja (PPT prezentacije), test (jedan), domaći zadatak(jedan).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 20