Navigacija

14HKK311 - Instrumentalne metode 2

Specifikacija predmeta
Naziv Instrumentalne metode 2
Akronim 14HKK311
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Instrumentalne metode Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se student upozna sa dometima i ograničenjima savremenih instrumentalnih metoda hemijske analize. Imajući u vidu veliki broj dostupnih instrumentalnih metoda i kombinovanih (hibridnih) instrumentalnih tehnika analitičar mora da nauči da upoređuje karakteristike pojedinih metoda i odabere najpogodniju za konkretnu primenu. Takođe treba da upozna sve mogućnosti hibridnih metoda i da ih koristi u kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon ovoga kursa student je osposobljen da odabere i primeni najpogodniju metodu za analizu realnih uzoraka, da pravilno pripremi uzorak za analizu, da tumači dobijene spektre, odnosno da uradi kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Atomska apsorpciona i emisiona spektroskopija, hromatografske metode (hromatografija na hartiji, gel, gasna, tečna i jonska hromatografija), masena spektrometrija, tandem masena spektrometrija, kombinovane metode (gasno-masena, tečno-masena, indukovano spregnuta plazma sa masenim detektorom, temperaturski programirana desorpcija-masena spektrometrija, indukovano-spregnuta plazma sa izotopskom analizom), elektronska spektroskopija i druge metode za ispitivanje čvrstih uzoraka i površine.
   Sadržaj praktične nastave Organizovana je u obliku individualnih vežbi pod nadzorom asistenta. Obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu analizu uzoraka gasnom i tečnom hromatografijom, ultravioletnom, infracrvenom i masenom spektrometrijom, atomskom absorpcionom i emisionom spektroskopijom.
   Literatura
   1. M. Todorović, P. Đorđević i V. Antonijević, Optičke metode instrumentalne analize, BU, Hemijski fakultet Beograd 1997.
   2. S. Milosavljević, Strukturne instrumentalne metode, BU, Hemijski fakultet Beograd 1997.
   3. Lj. Fotić, M. Laušević, D. Skala i M. Bastić, Instrumentalne metode hemijske analize –praktikum za vežbe, TMF Beograd 1990.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminari studenata i eksperimentalne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20