Navigacija

HKK411 - Osnovi upravljanja kvalitetom

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi upravljanja kvalitetom
Akronim HKK411
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Inženjerska ekonomija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje i savladavanje koncepta sistema kvaliteta i upravljanja sistemom kvaliteta. Primena odgovarajućih standarda (ASTM, ISO i SRPS standardi). Proširivanje i primena znanja iz oblasti hemije i hemijske tehnologije u skladu sa zakonskom regulativom koja povezuje metode hemijske analize, kontrole, regulacije i upravljanja sa zakonima tržišta, ekonomije i kulture.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Savladane osnovne postavke, ciljevi i predmeti primene svetskih, evropskih i domaćih zakona, pravilnika i standarda u oblasti kontrole i upravljanja kvalitetom. Obučenost za procenu i primenu ključnih zakonskih propisa za kontrolu kvaliteta industrijskih sirovina i proizvoda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Osnovni pojmovi. Pregled elemenata upravljanja kvalitetom. Opredeljenje za kvalitet i kontrolu kvaliteta. Karakteristike sistema kontrole kvaliteta i upravljanja kvalitetom. Demingova pravila za uspešan menadžment i poboljšanje kvaliteta. ; Sistem upravljanja kvalitetom. Proces upravljanja kvalitetom. Planiranje kvaliteta. Obezbeđenje kvaliteta. Kontrola kvaliteta. Standardi ISO 9000 i 14000. Kvalitet životne i radne sredine. ; Zakonska regulativa: Zakoni i pravilnici o načinu ispitivanja i minimalnom broju parametara kvaliteta u cilju kontrole i praćenja kvaliteta materijala i medijuma u toku proizvodnog procesa. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Gogue, J. M., Upravljanje kvalitetom, Poslovna politika, Beograd, 1995.
   2. Dalmacija, B., Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom, PMF, Novi Sad, 2000.
   3. V. Majstorović, Model menadžmenta totalnim kvalitetom, Poslovna politika, Beograd, 2001.
   4. ISO 9000:2000 - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik; ISO 9001:2000 - Zahtevi; ISO 9004:2000 - Uputstvo za unapređenje, ISO 19011:2001 - Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta životnom sredinom.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 0 0
   Metode izvođenja nastave Predavanja (PPT prezentacije), domaći zadatak (jedan)
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30