Navigacija

14MTET21 - Instrumentalne metode

Specifikacija predmeta
Naziv Instrumentalne metode
Akronim 14MTET21
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa najčešće korišćenim instrumentalnim metodama hemijske analize, da nauče kako da odaberu metodu za analizu različitih uzoraka i da procene pouzdanost i tačnost odabrane metode.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se upoznaju sa teorijskim postavkama na kojima se metode zasnivaju, kao i sa mogućnostima primene ovih metoda u savremenoj hemijskoj analizi. Na ovom kursu studenti stiču znanja o načinu izbora metode, o odgovarajućoj pripremi uzorka, interpretaciji rezultata, a kroz individualne laboratorijske vežbe ovladaju i tehnikom rada na instrumentima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kalibracija i standardni rastvori, Principi spektralne analize, Spektroskopija u ultrvioltnoj i vidljivojoblasti, Spektroskopija u infracrvenoj oblasti, Fluorimetrija, Atomska apsorpciona spektroskopija, Emisiona spektroskopija, Indukovano spregnuta plazma, Gasna hromatografija, Tečna hromatografija, Masena spektrometrija, Nuklearna magnetna rezonanca.
   Sadržaj praktične nastave 1. Snimanje absorpcionog spektra i određivanje radne talasne dužine ; 2. Kvantitativno određivanje gvožđa u vodi ; 3. Snimanje infracrvenog spektra i identifikacija jedinjenja ; 4. Određivanje cinka u vodi metodom atomske absorpcione spektroskopije ; 5. Kvantitativna analiza smeše ugljovodonika gasnom hromatografijom ; 6. Tečna hromatografija sa ultravioletnim detektorom ; 7. Masena spektrometrija ; Kombinovane metode (demonstracione vežbe) ; 8. Indukovano spregnita plazma sa maseno-spektrometrijskim detektorom ; 9. Tečna hromatogarifija sa maseno-spektrometrijskim detektorom
   Literatura
   1. J. Mišović i T. Ast, Instrumentalne metode hemijske analize, TMF Beograd 1989.
   2. Lj. Fotić, M. Laušević, D. Skala i M. Bastić, Instrumentalne metode hemijske analize –praktikum za vežbe, TMF Beograd 1990.
   3. M. Todorović, P. Đorđević i V. Antonijević, Optičke metode instrumentalne analize, BU, Hemijski fakultet Beograd 1997.
   4. S. Milosavljević, Strukturne instrumentalne metode, BU, Hemijski fakultet Beograd 1997.
   5. D. Antonović, Instrumentalne metode u organskoj hemiji - zbirka zadataka, TMF, Beograd, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja i eksperimentalne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari