Navigacija

14HKK44 - Projektovanje i akreditacija laboratorija

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje i akreditacija laboratorija
Akronim 14HKK44
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Ostvarenih 157 poena. Odslušani Osnovi projektovanja. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Opšti cilj je razvoj znanja i veština projektovanja laboratorija. Pojedinačni ciljevi su a) savladavanje elemenata teorije projektovanja koji se odnose na: kapacitet laboratorije i njenih pojedinačnih delova, izbor laboratorijskih postupaka, opreme i rešenja, obezbeđenje i potrošnja energije i fluida, kadrovske potrebe, planiranje realizacije itd. te ekonomski izraz tehničko tehnoloških elemenata; b) razvoj veština korišćenja računarskih aplikacija koje su podrška u projektovanju c) timska izrada odabranog generalnog tehnološkog projekta neorganske hemijske tehnologije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje znanjima i veštinama praktične primene procesnog proizvodnog hemijskog inženjerstva u sektoru kontroje kvaliteta. Sposobnost da se izradi odgovarajući projekat za osnivanje, funkcionisanje i akreditaciju laboratorije. Sposobnost proračuna troškova laboratorije i troškova projekta. Iskustvo u timskom radu, valjanom uobličavanju projekta akreditovane laboratorije i njegovoj prezentaciji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elementi teorije projektovanja: Problemski projektni zadatak. Detaljni projektni zadatak. Elementi projektnog zadatka. Elementi tehnološkog projekta. Osnovne aktivnosti u izradi tehnološkog projekta. Program proizvodnje i kapacitet. Kvalitet proizvoda. Tehnološki proces (hemizam, tehnološka koncepcija, jedinični materijalni bilans, procesne šeme). Bilansi materijala. Kvalitet sirovina. Skladištenje i pakovanje. Buduće proširenje. Energija i fluidi. Lista opreme. Dispozicija opreme i objekata. Kontrola i upravljanje. Akreditovana laboratorija. Tretman otpada i zaštita. Kadrovi i organizacija. Plan realizacije. Procene ulaganja. Proračun cene koštanja.
  Sadržaj praktične nastave Uvodne osnove za pojedinačnu oblast laboratorijskog rada u kojoj studenti u okviru nastave na predmetu izrađuju generalni tehnološki projekat. Povezivanje stečenih znanja stručnih predmeta profila sa problemom koji projekat rešava. Korišćenje računarskih aplikacija koje su podrška u projektovanju. Analiza studija slučaja projekata iz oblasti organske tehnologije. Studijske posete odabranim laboratorijama (opciono). Rad u radionici: Studenti timski izrađuju stručni rad na nivou generalnog tehnološkog projekta rešavajući izabrani tipski problem profila koji pohađaju: Formiranje mešovitih projektnih timova (opciono). Vežbanje uloge rukovodioca projekta. Formulisanje projektnih zadataka. Formulisanje hemizma i tehnološke koncepcije. Izrada tehnološke šeme. Izrada rasporeda opreme i dijagrama tokova materijala (opciono). Formulisanje koncepta upravljanja. Izrada bilansa. Proračun skladišta. Izrada plana realizacije. Izrada proračuna cene koštanja. Uobličavanje stručnog rada na nivou generalnog tehnološkog projekta. Priprema prezentacije za timsku odbranu stručnog rada na nivou generalnog tehnološkog projekta.
  Literatura
  1. M. Jovanović, “Osnovi tehnološkog projektovanja”, SHTS, Beograd, 2004 (ISBN 86- 7558-246-3).
  2. SRPS ISO 17025.
  3. Odabrana literatura iz oblasti laboratorijskih ispitivanja.
  4. Važeća regulativa, standardi ispitivanja i tehnički propisi.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 3
  Metode izvođenja nastave teoretska nastava, prikazi studija slučaja, diskusija o projektnim rešenjima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari