Navigacija

14HKK44 - Projektovanje i akreditacija laboratorija

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje i akreditacija laboratorija
Akronim 14HKK44
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Ostvarenih 157 poena. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Ovaj kurs ima za cilj da unapredi znanje studenata o projektovanju hemijskih laboratorija i metodologijama obezbeđenja i kontrole kvaliteta (QA/QC) u laboratorijskom radu. Studenti će steći kompetentnost u projektovanju novih i poboljšanju postojećih laboratorija. Takođe, studenti će upoznati osnovne principe procesa akreditacije i zahteve standarda SRPS ISO 17025.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje znanjima i veštinama za rad na projektovanju hemijsko-inženjerskih laboratorija i primeni najbolje laboratorijske prakse u modernim laboratorijama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata analizu zahteva za laboratorijski objekat, prostora u laboratoriji za tečnu hemiju, oblast u laboratoriji gde je visoka toksičnost, prostorije sa kontrolisanom atmosferom, laboratorijski prostora za biološke analize, za merenja radioaktivnosti, za skladištenje, laboratorijske nape i druge sisteme za prečišćavanje vazduha, očuvanje energije i bezbedanost u radu u laboratoriji. Razmatraju se i QA/QC principi u skladu sa standardom SRPS ISO 17025. Analiziraju se najvažniji kriterijumi za akreditaciju, uključujući laboratorijsku strukturu, resurse (osoblje, objekte, opremu, metrološku sljedivost, eksterno dobijene proizvode i usluge), procese (preispitivanje zahteva za ispitivanje, verifikacija i validacija metoda, uzorkovanje, tehnička dokumentacija, izveštavanje o rezultatima, žalbe) i sistem upravljanja (dokumentacija, rizici i mogućnosti, poboljšanja, korektivne mere, interne provere, preispitivanje od strane menadžmenta).
  Sadržaj praktične nastave Studenti u okviru praktične nastave na predmetu izrađuju projektne zadatke koji prate teorijsku nastavu. 1. Projektovanje prostorija i opreme laboratorije za ispitivanje hrane, vode, vazduha, zemljišta, otpada, kozmetike, farmaceutskih proizvoda, naftnih proizvoda, tekstila, metala, duvanskih prerađevina, igračaka, detergenata, proizvoda od kože, minerala, keramike, bezbednosti na radu. 2. Projektovanje prostora i opreme laboratorije za tečnu hemiju, prostora potencijalno visoke toksičnosti, prostora sa kontrolisanom atmosferom, prostora za biološke analize, za merenja radioaktivnosti, prostora za skladištenje 3. Projektovanje sistema za prečišćavanje vazduha u laboratoriji 4. Analiza energetske efikasnosti u laboratoriji 5. Procena bezbednosti u radu u laboratoriji 6. Izrada dokumentacije sistema kvaliteta za osoblje laboratorije 7. Izrada laboratorijskih dokumenata sistema kvaliteta za opremu 8. Metrološka sljedivost 9. Eksterno nabavljeni proizvodi i usluge, preispitivanje zahteva za ispitivanje, ponuda i ugovora 10. Izbor, verifikacija i validacija metoda 11. Uzorkovanje i rukovanje uzorcima za ispitivanje 12. Izveštavanje o rezultatima laboratorijskih ispitivanja 13. Postupanje sa žalbama, prigovorima i korektivne mere 14. Interne provere i preispitivanje od strane menadžmenta
  Literatura
  1. M. Jovanović, “Osnovi tehnološkog projektovanja”, UHTS, Beograd, 2019. (ISBN 978- 86-531-0465-8)
  2. SRPS ISO 17025:2017. Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).
  3. Louis J. Diberardinis, Janet S. Baum, Melvin W. First, Gari T. Gatwood, Anand K. Seth, Guidelines for laboratory design, health, safety, and environmental considerations, 4th, John Wiley & Sons, 2013.
  4. Važeća regulativa, standardi ispitivanja i tehnički propisi.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 3
  Metode izvođenja nastave Teoretska nastava, prikazi studija slučaja, diskusija o projektnim rešenjima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20