Navigacija

doc. dr Katarina Trivunac

Docent
Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta

TMF - velika zgrada, kancelarija 219

011/3303642
011/3303651
lokal 651
Naučna oblast Kontrola kvaliteta
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2018.

Predmeti

14D154 14D154 - Odabrani membranski procesi
14D190 14D190 - Separacione metode u kontroli kvaliteta
14IŽS432 14IŽS432 - Separacione tehnike
14MHKK10 14MHKK10 - Monitoring životne sredine
14HKK48 14HKK48 - Kontrola kvaliteta industrijskih proizvoda
ZP21 ZP21 - Analitička hemija
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MHKK4 MHKK4 - Kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda u neorganskoj hemijskoj tehnologiji
MHKK5 MHKK5 - Kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda u organskoj hemijskoj tehnologiji
HKK39 HKK39 - Separacione tehnike

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Ispitivanje sadržaja odabranih organskih kontaminenata u školjkama kao pokazatelja zagađenja morskog ekosistema, Anja Babić, 29.09.2020.
 • Optimizacija metode ekstrakcije na čvrstoj fazi na višeslojnim ugljeničnim nanocevima za predkoncentrisanje gvožđa iz vodenih rastvora, Tijana Radojičić, 27.08.2020.
 • Validacija i verifikacija metode za određivanje sadržaja nečistoće 7-(4-hlorobutoksi)-3,4-dihidro-2(1H)-hinolinon u aktivnim supstancama, Edvard Edvin Šetalo, 02.07.2020.
 • Određivanje adsorpcionih karakteristika prirodne i hemijski modifikovane dijatomejske zemlje, Taida Sulejmani, 01.07.2019.
 • Modifikacija, karakterizacija i primena adsorbenata na bazi dijatomejske zemlje za uklanjanje jona teških metala iz vode, Marija Milojević, 01.07.2019.
 • Određivanje uticaja stepena hidratacije alginatnih čestica i biokompozita na bazi alginata i konopljinog vlakna na proces adsorpcije jona nikla, Aleksandar Zdujić, 21.02.2018.
 • Ispitivanje uticaja stepena hidratacije alginatnih čestica biokompozita na bazi alginata i konopljinog vlakna na proces adsorpcije jona cinka, Milica Nešić, 30.09.2017.
 • Ispitivanje različitih bioadsorbenata na bazi alginata za proces adsorpcije jona kadmijuma, Danijela Devrnja, 29.09.2017.
 • Ispitivanje bioadsorbenata na bazi konopljinog vlakna i alginata za proces adsorpcije jona kobalta, Sanja Kurćubić, 29.09.2017.
 • Primena aminokiselina za uklanjanje jona teških metala iz vode mikrofiltracijom, Marija Kentera, 30.09.2015.
 • Adsorpcija kadmijuma na modifikovanom kaolinu, Nataša Koljenšić, 28.09.2015.
 • Adsorpcija jona teških metala iz vodenih rastvora na geopolimeru, Snežana Banković, 08.09.2014.
 • Određivanje selektivnosti nekih aminokiselina u procesu separacije olova i kadmijuma mikrofiltracijom, Tijana Petrović, 19.08.2014.
 • Separacija jona teških metala kombinovanom kompleksirajuće-mikrofiltracionom metodom u prisustvu aminokiselina, Ana Živković, 24.03.2014.

Osnovne akademske studije

 • Analiza sadržaja sulfata u jakim alkoholnim pićima metodom jonske hromatografije, Anđela Marković, 28.09.2020.
 • Ispitivanje adsorpcionih karakteristika dijatomejske zemlje modifikovane stroncijum i barijum-oksidom, Danica Janković, 14.07.2020.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava drvenog pepela za uklanjanje kadmijuma iz vode, Nikola Milanović, 16.06.2020.
 • Određivanje parametara kvaliteta različitih sorti crnog vina, Miloš Ilić, 12.12.2019.
 • Određivanje parametara kvaliteta različitih džemova, Tijana Radojičić, 08.07.2019.
 • Adsorpcija cinka na termički modifikovanom kaolinu, Stefana Utvić, 19.03.2019.
 • Kontrola sadržaja šećera u uzorcima meda, Edvard Edvin Šetalo, 26.09.2018.
 • Adsorpcija kadmijuma iz vode na dijatomejskoj zemlji modifikovanoj zemno-alkalnim karbonatima, Marija Milojević, 26.09.2018.
 • Uklanjanje jona kadmijuma iz vode adsorpcijom na modifikovanoj dijatomejskoj zemlji, Taida Sulejmani, 20.09.2018.
 • Adsorpcija kadmijuma na kaolinu u prisustvu arginina, Aleksandra Rašković, 05.02.2018.
 • Uticaj aminokiselina na efikasnost adsorpcije kadmijuma, Nevena Vranić, 29.09.2017.
 • Adsorpcija jona kadmijuma na modifikovanoj dijatomejskoj zemlji, Katarina Ivanov, 20.06.2017.
 • Ispitivanje adsorpcije jona olova i nikla na Ca- i Al-alginatu, Aleksandar Zdujić, 30.09.2016.
 • Ispitivanje adsorpcije jona cinka na Ca- i Al-alginatu, Milica Nešić, 27.09.2016.
 • Adsorpcija jona teških metala na dijatomejskoj zemlji, Stefan Milošević, 21.09.2016.
 • Uklanjanje jona teških metala adsorpcijom na modifikovanom kaolinu, Nataša Mladenović, 24.12.2015.
 • Adsorpcija jona teških metala na kaolinu, Sanja Petrović, 30.09.2015.
 • Uticaj anjona na efikasnost adsorpcije olova iz vodenih rastvora, Dragana Vasiljević, 30.09.2015.
 • Određivanje adsorpcionih izotermi jona olova iz vode na metakaolinu, Nevena Pavličević, 30.09.2015.
 • Adsorpcija kadmijuma na metakaolinu u prisustvu aminokiselina, Aleksandra Derajić, 30.09.2015.
 • Separacija olova i cinka iz rastvora pomoću metakaolina, Tanja Glogovac, 30.09.2015.