Navigacija

14MHKK10 - Monitoring životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Monitoring životne sredine
Akronim 14MHKK10
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Analitička hemija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Kurs treba da ukaže na osnovne probleme zagađenja okoline i posledice prisustva zagađujućih materija u vazduhu i vodi. Studenti treba da se upoznaju sa analitičkim metodama koje se koriste za monitoring zagađujućih materija i steknu znanje potrebno za nadgledanje i praćenje emisije i imisije i procene pouzdanost rezultata monitoringa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs obuhvata osnovne podatke o izvorima i poreklu zagađenja vazduha i vode, posledicama prisustva polutanata u okolini. Student treba da stekne znanje o tome kako se biraju lokacije za monitoring, kako se pravilno uzima reprezentativan uzorak, kako se biraju pogodne metode analize i kako se procenjuje pouzdanost rezultata monitoringa.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kako se obavlja monitoring, režimi monitoringa i kako se utvrđuje prekoračenje MDK. ; Vrste, karakter i izvori zagađenja vazduha, uzimanje uzorka vazduha ili dimnih gasova. Postupci koji se koriste u stanicama za monitoring, način obrade i praćenja rezultata. ; Vrste, karakter i izvori zagađenja vode, uzimanje uzorka vode i priprema uzorka za analizu, metode za analizu vode za piće, površinske i otpadne vode. Granice detekcije i dozvoljene koncentracije zagađujućih materija u vodi. Metode za detekciju rastvorenih gasova, katjona, anjona i organskih materija. ;
   Sadržaj praktične nastave Poseta stanicama za monitoring vazduha u Beogradu, postrojenjima za prečišćavanje i monitoring kvaliteta otpadne vode, laboratorijama za praćenje kvaliteta vode za piće. ;
   Literatura
   1. Janick F. Artiola, Ian L. Pepper, Mark L. Brusseau, Environmental Monitoring and Characterization, Elsevier Academic Press, 2004.
   2. Young J. Kim and Ulrich Platt, Advanced Environmental Monitoring, Springer 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i seminarski radovi studenata, poseta stanicama za monitoring
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30