Navigacija

14IŽS432 - Separacione tehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Separacione tehnike
Akronim 14IŽS432
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija 2, Matematika 2, Organska hemija 2, Analitička hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studenti upoznaju i savladaju osnovne principe separacionih tehnika, proračun osnovnih veličina i parametara bitnih za separacione procese, kao i kriterijume za izbor kako određene tehnike, tako i separacionog agensa za specifičnu namenu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost za individualni i timski rad na primeni komercijalnih i razvoju novih separacionih tehnika u raznim oblastima, a posebno u oblastima kontrole kvaliteta i zaštite životne sredine u industrijskoj proizvodnji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj i cilj separacija i klasifikacija separacionih tehnika. Principi ravnotežnih separacionih procesa. Principi separacije sa hemijskom reakcijom. Hromatografija. Principi membranskih separacionih procesa. Separacije u električnom polju. Biološke i biohemijske metode separacije. Atraktivna rešenja separacionih sistema u kontroli kvaliteta i oblasti zaštite životne sredine.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe (Destilacija; ekstrakcija tečno-tečno; adsorpcija; jonoizmenjivačka hromatografija; hromatografija u koloni; membranska ekstrakcija; membranska filtracija).
  Literatura
  1. Stevanović S., Trivunac K., Osnovi separacionih procesa, skripta, TMF
  2. Berg E.W., Phisical and Chemical Methods of Separation, McGraw-Hill, New York, 1963.
  3. Noble R.D., Terry P.A., Principles of Chemical Separations With Environmental Applications, Cambrige University Press, Cambrige, 2004.
  4. Jack S. Watson, Separation Methods for Waste and Environmental Applications, Marcel Dekker Inc., New York, 1999.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, eksperimentalne vežbe i domaći zadaci.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 20