Navigacija

14D154 - Odabrani membranski procesi

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrani membranski procesi
Akronim 14D154
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa teorijom membranskih separacionih procesa kao i karakteristikama membrana i membranskih modula. Detaljnim prikazom odabranih membranskih separacionih tehnika i mogućnostima njihovog kombinovanja studenti se osposobljavaju za analizu, dizajn i razvoj membranskih sistema za primenu u analitičkoj hemiji i kontroli kvaliteta.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Savladavanjem predviđenog programa uz samostalnu izradu seminarskog rada studenti stiču: (1) stručna znanja za analizu postojećih i razvoj novih membranskih tehnika u tehnološkoj kontroli, (2) sposobnost da osmišljavaju, vode, analiziraju i sprovode razvoj novih procedura i (3) samostalnost i inovacionu sposobnost za razvoj i realizaciju novih ideja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa opštim principima savremene membranologije, klasifikacijom membranskih procesa i njihovom primenom u analitičkoj hemiji. Program predmeta obuhvata osnove membranologije, a zatim pregled i analizu membranskih separacionih tehnika sa mogućnostima primene u analitičkoj hemiji i kontroli kvaliteta. ; Nastavne jedinice: osnovi membranologije, membranski procesi sa prenosom mase, membranski kontaktori i procesi u kontaktu, membranski procesi sa hemijskom reakcijom, strukturna integracija membranskih procesa i njihova primena. U okviru programa studenti su obavezni da urade seminarski rad.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Meares P., Membrane Separation Processes, Elsevier, Amsterdam, 1976.
   2. Baker R.W., Membrane Technology and Aplications, 2nd ed., John Wiley & Sons, West Sussex, 2004.
   3. M.Cheryan, Ultrafiltration and Microfiltration Handbook, CRC Press, USA, 1998
   4. H.P. Hsieh, Inorganic Membranes for Separation and Reaction (Membrane Science and Technology) Elsevier, 1996
   5. S.Stevanović, "Procesi membranske ekstrakcije", recenzirana monografija, TMF, Beograd, 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, seminarski rad i domaći zadaci.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40