Navigacija

MHKK5 - Kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda u organskoj hemijskoj tehnologiji

Specifikacija predmeta
Naziv Kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda u organskoj hemijskoj tehnologiji
Akronim MHKK5
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studenti izuče i savladaju specifičnosti proizvodnih procesa u organskoj hemijskoj industriji. Pored toga studenti treba da se specijalizuju za tehnike praćenja i kontrole kvaliteta proizvoda i unapređenja tehnoloških postupaka u organskoj hemijskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost za individualni i timski rad na primeni standardnih i razvoju novih metoda za kontrolu i unapređenje kvaliteta u organskoj hemijskoj industriji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u organsku hemijsku tehnologiju, njen zadatak i značaj. Specifičnosti kontrole kvaliteta u organskoj hemijskoj industriji i mogući pravci unapređenja kvaliteta proizvoda, procesa proizvodnje i mera bezbednosti. ; Postupci dobijanja najvažnijih organskih proizvoda i metode analize i kontrole kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda i to: jestivog ulja, masti i voskova, sapuna i deterdženta, šećera, skroba, celuloze i hartije, pigmenata, eksploziva, boja i lakova, plastičnih masa.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe (Ispitivanje kvaliteta masti i ulja, sapuna i deterdženata, piva i alkohola, šećera, hartije, plastičnih masa).
  Literatura
  1. S. Stevanović, Analiza kvaliteta sirovina i proizvoda, skripta, TMF, Beograd 2000.
  2. D. Vitorović, Hemijska tehnologija, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
  3. V. Rekalić, O. Vitorović, Analitička ispitivanja u tehnološkoj proizvodnji (principi i postupci), TMF, Beograd, 1988.
  4. M. Farhat Ali, B. El Ali: Handbook of Industrial Chemistry, McGraw-Hill Professional, 2004.
  5. Philip J. Chenier, Survey of Industrial Chemistry, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, eksperimentalne vežbe i PPT prezentacija.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 25