Navigacija

ZP21 - Analitička hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Analitička hemija
Akronim ZP21
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija I Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Da studenti izuče i savladaju: teorijske osnove kvalitativne i kvantitativne hemijske analize; proračun osnovnih veličina i parametara bitnih za hemijsku analizu; primenu zakona hemijske ravnoteže bitne za hemijsku analizu; pravila individualanog i timskog rada povezivanjem teorijskih znanja sa mogućnostima proračuna i praktičnog rada u laboratoriji; osnovne tehnike, operacije i veštine neophodnih za izvođenje hemijskih analiza.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Savladana teorijska i praktična znanja za dokazivanje i određivanje elemenata, jona i jedinjenja u vodenim rastvorima. Obučenost za samostalno izvođenje analiza kvaliteta različitih uzoraka: analizu kvaliteta vode (sadržaj katjona, anjona, molekula, tvrdoće), analizu kvaliteta rastvora kiselina, baza, soli; analizu sadržaja metala u vodenim rastvorima; analizu sadržaja anjona u vodenim rastvorima. Obučenost za procenu kvaliteta uzoraka koji predstavljaju industrijske sirovine i proizvode. Primena jednostavnijih elektroanalitičkih metoda (merenje pH vrednosti vodenih rastvora, merenje potencijala indikatorskih elektroda).
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Suština, principi, zadatak i oblast primene analitičke hemije. ; Uvod u kvalitativnu i kvantitativnu hemijsku analizu, principi, tehnike i osnovne operacije. Principi i primena zakona hemijske ravnoteže u homogenim i heterogenim sistemima bitni za kvalitativnu i kvantitativnu hemijsku analizu. ; Principi gravimetrijske analize (metode razdvajanja i metode određivanja jona). ; Principi volumetrijske analize (osnovne operacije i tehnike određivanja jona). ; Podela i osnovni principi instrumentalnih metoda.
  Sadržaj praktične nastave Deset samostalnih laboratorijskih vežbi (10 LV). ; Dokazivanje katjona od I do V analitičke grupe. Dokazivanje anjona. ; Gravimetrijska analiza (određivanje jona u vodenim rastvorima). ; Volumetrijska analiza (određivanje koncentracije jona u vodenim rastvorima). Instrumentalna analiza (potenciometrija, određivanje pH vrednosti rastvora). Određivanje sadržaja kiselina, baza i soli u vodenim rastvorima. Određivanje masenog udela elemenata u čvrstim uzorcima.
  Literatura
  1. Lj.Rajaković, Analitička hemija-kvalitativna hemijska analiza, Praktikum, rešeni zadaci, testovi, TMF, Beograd, 2003
  2. Lj.Rajaković, A.Perić-Grujić, T.Vasiljević, D.Čičkarić, Analitička hemija-kvantitativna hemijska analiza, Praktikum sa teorijskim osnovama, TMF, Beograd, 2000, 2004
  3. Lj.Rajaković, Zbirka zadataka iz analitičke hemije, TMF, Beograd, 2005
  4. J.Savić, M.Savić, Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, Sarajevo, 1990
  5. R.Kellner, Analytical Chemistry-A Modern Approach to Analytical Science, John Wiley & Sons, New York, 2004
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja (klasičan način, PPT), testovi (3), kolokvijumi (2), domaći zadaci (5). Eksperimentalne vežbe: individualan rad (10)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 35
  Seminari