Навигација

ЗП21 - Аналитичка хемија

Спецификација предмета
НазивАналитичка хемија
АкронимЗП21
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта хемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа студенти изуче и савладају: теоријске основе квалитативне и квантитативне хемијске анализе; прорачун основних величина и параметара битних за хемијску анализу; примену закона хемијске равнотеже битне за хемијску анализу; правила индивидуаланог и тимског рада повезивањем теоријских знања са могућностима прорачуна и практичног рада у лабораторији; основне технике, операције и вештине неопходних за извођење хемијских анализа.
  Исходи учења (стечена знања)Савладана теоријска и практична знања за доказивање и одређивање елемената, јона и једињења у воденим растворима. Обученост за самостално извођење анализа квалитета различитих узорака: анализу квалитета воде (садржај катјона, анјона, молекула, тврдоће), анализу квалитета раствора киселина, база, соли; анализу садржаја метала у воденим растворима; анализу садржаја анјона у воденим растворима. Обученост за процену квалитета узорака који представљају индустријске сировине и производе. Примена једноставнијих електроаналитичких метода (мерење pH вредности водених раствора, мерење потенцијала индикаторских електрода).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСуштина, принципи, задатак и област примене аналитичке хемије. ; Увод у квалитативну и квантитативну хемијску анализу, принципи, технике и основне операције. Принципи и примена закона хемијске равнотеже у хомогеним и хетерогеним системима битни за квалитативну и квантитативну хемијску анализу. ; Принципи гравиметријске анализе (методе раздвајања и методе одређивања јона). ; Принципи волуметријске анализе (основне операције и технике одређивања јона). ; Подела и основни принципи инструменталних метода.
  Садржај практичне наставеДесет самосталних лабораторијских вежби (10 ЛВ). ; Доказивање катјона од I до V аналитичке групе. Доказивање анјона. ; Гравиметријска анализа (одређивање јона у воденим растворима). ; Волуметријска анализа (одређивање концентрације јона у воденим растворима). Инструментална анализа (потенциометрија, одређивање pH вредности раствора). Одређивање садржаја киселина, база и соли у воденим растворима. Одређивање масеног удела елемената у чврстим узорцима.
  Литература
  1. Љ.Рајаковић, Аналитичка хемија-квалитативна хемијска анализа, Практикум, решени задаци, тестови, ТМФ, Београд, 2003
  2. Љ.Рајаковић, А.Перић-Грујић, Т.Васиљевић, Д.Чичкарић, Аналитичка хемија-квантитативна хемијска анализа, Практикум са теоријским основама, ТМФ, Београд, 2000, 2004
  3. Љ.Рајаковић, Збирка задатака из аналитичке хемије, ТМФ, Београд, 2005
  4. Ј.Савић, М.Савић, Основи аналитичке хемије, Свјетлост, Сарајево, 1990
  5. R.Kellner, Analytical Chemistry-A Modern Approach to Analytical Science, John Wiley & Sons, New York, 2004
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  203
  Методе извођења наставеПредавања (класичан начин, PPT), тестови (3), колоквијуми (2), домаћи задаци (5). Експерименталне вежбе: индивидуалан рад (10)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми35
  Семинари