Navigacija

MHKK4 - Kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda u neorganskoj hemijskoj tehnologiji

Specifikacija predmeta
Naziv Kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda u neorganskoj hemijskoj tehnologiji
Akronim MHKK4
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studenti izuče i savladaju specifičnosti proizvodnih procesa u neorganskoj hemijskoj industriji. Pored toga studenti treba da se specijalizuju za tehnike praćenja i kontrole kvaliteta proizvoda i unapređenja tehnoloških postupaka u neorganskoj hemijskoj industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost za individualni i timski rad na primeni standardnih i razvoju novih metoda za kontrolu i unapređenje kvaliteta u neorganskoj hemijskoj industriji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u neorgansku hemijsku tehnologiju, njen zadatak i značaj. Specifičnosti kontrole kvaliteta u neorganskoj hemijskoj industriji i mogući pravci unapređenja kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje. ; Proizvodnja i kontrola kvaliteta primarnih neorganskih materijala (azot i azotna jedinjenja, fosfor i fosforna jedinjenja, halogeni i njihova jedinjenja). Mineralna đubriva, proizvodnja i postupci kontrole kvaliteta sirovina i proizvoda. Građevinski vezivni materijali, keramika, vatrostalni materijali, staklo i neorganska vlakna. Principi proizvodnje i metode kontrole kvaliteta silikatnih sirovina i gotovih proizvoda. Proizvodnja i analiza neorganskih pigmenata.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe - Ispitivanje kvaliteta neorganskih kiselina, mineralnih đubriva, silikata, hromita, zeolita i neorganskih pigmenata.
  Literatura
  1. S. Stevanović, Analiza kvaliteta sirovina i proizvoda, skripta, TMF, Beograd 2000.
  2. D. Vitorović, Hemijska tehnologija, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
  3. V. Rekalić, O. Vitorović, Analitička ispitivanja u tehnološkoj proizvodnji (principi i postupci), TMF, Beograd, 1988.
  4. K. H. Buchel, H.H.Moretto, P..Woditsch, Industrial Inorganic Chemistry, 2nd Ed, WILEY-VC, 2000
  5. James A. Kent (Editor), Riegel's Handbook of Industrial Chemistry, Springer, 2003
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, eksperimentalne vežbe i PPT prezentacija.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 25