Navigacija

14HKK48 - Kontrola kvaliteta industrijskih proizvoda

Specifikacija predmeta
Naziv Kontrola kvaliteta industrijskih proizvoda
Akronim 14HKK48
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Analitička hemija, Analitičke tehnike u kontroli kvaliteta, Instrumentalne metode Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studenti izuče i savladaju osnovne principe proizvodnih procesa u raznim industrijskim granama. Pored toga studenti treba da savladaju principe hemijske analize realnih sistema koji obuhvataju sirovine, proizvode i međuproizvode i da ih primene u kontroli kvaliteta industrijskih proizvoda i unapređenju tehnoloških postupaka.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost za individualni i timski rad na primeni standardnih i razvoju novih metoda za kontrolu i unapređenje kvaliteta u industrijskoj proizvodnji.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u tehnologiju, njen zadatak i značaj. Uloga kontrole kvaliteta u industriji i mogući pravci unapređenja kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje. ; Čvrsta, tečna i gasovita goriva i metode za kontrolu kvaliteta. Proizvodnja i analiza neorganskih materijala. Kontrola kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda u metalurgiji. Masti i ulja i površinski aktivne supstance. Proizvodnja šećera, skroba i celuloze. Proizvodnja piva i alkohola i kontrola procesa i kvaliteta gotovih proizvoda. Prerada i štavljenje sirove kože. Analiza pomoćnih sredstava za štavljenje i kontrola kvaliteta gotovih koža. Plastične mase i guma, postupci proizvodnje i metode ispitivanja kvaliteta. Pesticidi. Mehanizam delovanja, proizvodnja i metode ispitivanja.
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe (Ispitivanje kvaliteta goriva, silikata, legura, masti i ulja, sapuna i deterdženata, piva i alkohola, kože).
   Literatura
   1. S. Stevanović, K.Trivunac, Industrijska hemijska analiza, skripta, TMF, Beograd 2008.
   2. D. Vitorović, Hemijska tehnologija, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
   3. V. Rekalić, O. Vitorović, Analitička ispitivanja u tehnološkoj proizvodnji (principi i postupci), TMF, Beograd, 1988.
   4. James A. Kent (Editor), Riegel's Handbook of Industrial Chemistry, Springer, 2003.
   5. F.D.Snell, L.S.Ettre, Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, Intersci. Publish., New York, 1980.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 3
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, eksperimentalne vežbe i domaći zadaci.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 25
   Seminari