Navigacija

14D190 - Separacione metode u kontroli kvaliteta

Specifikacija predmeta
Naziv Separacione metode u kontroli kvaliteta
Akronim 14D190
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa principima separacionih metoda, upotrebom separacionih agenasa i kriterijumima za izbor kako određene metode, tako i agensa za specifičnu namenu. Predmet uključuje samostalnu izradu domaćih zadataka i seminarskih radova.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studentima se omogućava da: (1) steknu stručna znanja za analizu postojećih i razvoj novih procedura u kontroli kvaliteta, (2) osmišljavaju, vode, analiziraju i sprovode razvoj novih procedura u kontroli kvaliteta i (3) steknu samostalnost i inovacionu sposobnost za razvoj novih ideja i (4) steknu socijalne i komunikacione kompetencije potrebne za realizaciju novih ideja u oblasti separacionih metoda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa fizičkim i hemijskim metodama separacije koje su od centralnog značaja u oblasti analitičke hemije i kontrole kvaliteta. Prema tome program obuhvata opštu definiciju separacionih procesa i njihovu klasifikaciju sa hemijskim i/ili fizičkim osnovama samih metoda i njihovom primenom u kontroli kvaliteta. ; Nastavne jedinice: ravnotežni separacioni procesi, separacije sa hemijskom reakcijom, hromatografija, membranske separacione tehnike, separacioni procesi u poljima, biološke i biohemijske metode separacija i atraktivna rešenja separacionih sistema u kontroli kvaliteta. Studenti izrađuju domaće zadatke i jedan seminarski rad.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Berg E.W., Phisical and Chemical Methods of Separation, McGraw-Hill, New York, 1963.
   2. Noble R.D., Terry P.A., Principles of Chemical Separations With Environmental Applications, Cambrige University Press, Cambrige, 2004.
   3. Colin F. Poole (Editor), Michael Cooke (Editor), Ian D. Wilson (Editor) Encyclopedia of Separation Science, Academic Press; 1st edition 2000.
   4. Braithwaite, A.; Smith, F. J., Chromatographic Methods, 5th Edition, Kluwer Academic, 1999.
   5. Stevanović S., Trivunac K., Osnovi separacionih procesa, skripta, TMF
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, seminarski rad i domaći zadaci.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30