Navigacija

14MTPVI - Tehnologije pripreme vode u industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologije pripreme vode u industriji
Akronim 14MTPVI
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Opšti cilj predmeta je sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o fizičko−hemijskim i biološkim procesima u pripremi vode u industriji. Poseban cilj je sagledavanje značaja i obaveznosti smanjenja potrošnje vode u svim industrijskim postrojenjima, kao i neophodnosti njene ponovne upotrebe i recirkulacije sa ciljem što konkretnije primene osnovnog načela održivog razvoja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studentima su usvojili osnovna teorijska i praktična znanja o fizičko−hemijskim i biološkim procesima u pripremi vode i tremanu nastalog otpadnog mulja u industriji, kao i inženjersku svest o obavezujućoj, neophodnoj potrebi za uštedom vode u industriji kroz uvođenje novih naprednijih tehnologija, odnosno značajno unapređenje postojećih kroz ponovnu upotrebu i recirkulaciju vode.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni sadržaj ovog predmeta je izučavanje i nalaženje načina za poboljšanje starih i primenu novih tehnologija pripreme vode sa ciljem efikasnijeg, ekonomičnijeg i prihvatljivijeg sa aspekta zaštite životne sredine načina obezbeđivanja što većih količina zahtevanog kvaliteta vode za mnogobrojne namene u industriji, uključujući tretman otpadnih muljeva. ; Mehanički separacioni procesi, fizičko−hemijski procesi uklanjanja zagađujućih supstancija (uključujući gasove), biološki procesi, dezinfekcija vode ;
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje konkretnih primera koji prate teorijsku nastavu ; ; Stručna poseta industrijskim pogonima u kojima se priprema voda − termoenergetika, metalurgija, petrohemija, prehrambena i farmaceutska industrija ;
  Literatura
  1. J. Crittenden et al, Water Treatment: Principles and Design, MWH, John Wiley&Sons, (2005)
  2. B Dalmacija et al, Savremene metode u pripremi vode za piće, PMF Novi Sad, 2009.
  3. V.Korać, Tehnologija vode za potrebe industrije, UTVSI, Beograd, 1985.
  4. L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas (eds.), Advanced Physicochemical Treatment Processes Humana Press, Totowa, NJ, (2006)
  5. L. K. Wang, N. K. Shammas, and Y. T. Hung (eds.), Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2009)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, praktična nastava, seminarski rad, testovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari