Navigacija

IŽS312 - Monitoring životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Monitoring životne sredine
Akronim IŽS312
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Analitička hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Kurs treba da ukaže na osnovne probleme zagađenja okoline i posledice prisustva zagađujućih materija u vazduhu i vodi. Studenti treba da se upoznaju sa analitičkim metodama koje se koriste za monitoring zagađujućih materija i steknu znanje potrebno za nadgledanje i praćenje emisije i imisije i procene pouzdanost rezultata monitoringa.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs obuhvata osnovne podatke o izvorima i poreklu zagađenja vazduha i vode, posledicama prisustva polutanata u okolini. Student treba da stekne znanje o tome kako se biraju lokacije za monitoring, kako se pravilno uzima reprezentativan uzorak, kako se biraju pogodne metode analize i kako se procenjuje pouzdanost rezultata monitoringa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kako se obavlja monitoring, režimi monitoringa i kako se utvrđuje prekoračenje MDK. ; Vrste, karakter i izvori zagađenja vazduha, uzimanje uzorka vazduha ili dimnih gasova. Postupci koji se koriste u stanicama za monitoring, način obrade i praćenja rezultata. ; Vrste, karakter i izvori zagađenja vode, uzimanje uzorka vode i priprema uzorka za analizu, metode za analizu vode za piće, površinske i otpadne vode. Granice detekcije i dozvoljene koncentracije zagađujućih materija u vodi. Metode za detekciju rastvorenih gasova, katjona, anjona i organskih materija.
  Sadržaj praktične nastave Poseta stanicama za monitoring vazduha u Beogradu, postrojenjima za prečišćavanje i monitoring kvaliteta otpadne vode, laboratorijama za praćenje kvaliteta vode za piće.
  Literatura
  1. Janick F. Artiola, Ian L. Pepper, Mark L. Brusseau, Environmental Monitoring and Characterization, Elsevier Academic Press, 2004.
  2. Young J. Kim and Ulrich Platt, Advanced Environmental Monitoring, Springer 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i seminarski radovi studenata, poseta stanicama za monitoring.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30