Navigacija

14D019 - Tehnologija pripreme vode

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija pripreme vode
Akronim 14D019
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa primenom najsavremenijih tehnika koje se koriste u pripremi vode za njene mnogobrojne namene, oslanjajući se na već stečena znanja tokom osnovnih i master akademskoh studija, odnosno specifičnih fizičko-hemijskih i bioloških procesa, posebno savremenih separacionih tehnika. Studenti će biti osposobljeni za samostalni naučno-istraživački rad, uz potpuno upoznavanje sa savremenom privrednom praksom u ovoj oblasti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studentima su usvojili proširena teorijska i praktična znanja o upravljanju vodnim resursima, posebno o fizičko-hemijskim i biološkim procesima u pripremi vode, kao i inženjersku svest o obavezujućoj, neophodnoj potrebi za značajnom uštedom vode kroz uvođenje novih naprednijih tehnologija, odnosno značajno unapređenje postojećih kroz ponovnu upotrebu i recirkulaciju vode.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa naprednim tehnikama pripreme voda. Tokom kursa studenti dobijaju teorijske osnove uz računske primer i posebno se upoznaju sa savremenim rešenjima u privrednoj praksi. Težište kursa je na samostalnom naučno-istraživačkom studijskom radu studenata u oblasti naprednih fizičko-hemijskih i bioloških procesa pripreme vode.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. J. Crittenden et al, Water Treatment: Principles and Design, MWH, John Wiley&Sons, (2005)
  2. L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas (eds.), Advanced Physicochemical Treatment Processes Humana Press, Totowa, NJ, (2006)
  3. L. K. Wang, N. K. Shammas, and Y. T. Hung (eds.), Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2009)
  4. S. Lin, Water and Wastewater Calculation Manual, McGraw-Hill, (2001)
  5. B Dalmacija et al, Savremene metode u pripremi vode za piće, PMF Novi Sad, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, računske primere i posebno, posete privrednim i industrijskim pogonima uz praktičnu nastavu i samostalni istraživački rad studenata
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50