Navigacija

IŽS314 - Hidrologija

Specifikacija predmeta
Naziv Hidrologija
Akronim IŽS314
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položeno: Tehnička fizika 2, Opšta hemija 2, Odslušano: Životna sredina i zagađenje Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta su osnovne postavke upravljanja vodnim resursima na kopnu u aspektima svih vidova korišćenja voda, zaštite od voda i zaštite voda od zagađivanja, kao i uticaj navedenog na životnu sredinu. ; Hidrološki prikaz Srbije ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su usvojili osnovna znanja o raspodeli, količinama, kvalitetu i mogućnostima korišćenja atmosferskih, površinskih i podzemnih voda u cilju održivog upravljanja vodnim resursima u Srbiji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osobine vode − anomalije vode; hidrologija atmosferskih, površinskih i podzemnih voda; elementi hidrološkog ciklusa − precipitacija, evaporacija i transpiracija, podzemne vode, površinske vode; kontrola i nadzor, korišćenje i upravljanje vodnim resursima; reke, jezera i vodne akumulacije Srbije; vodosnabdevanje i drugi oblici korišćenja voda, zaštita od voda i zaštita vodnih resursa od zagađivanja u Srbiji ; ;
  Sadržaj praktične nastave Poseta naučno−stručnim ustanovama, institutima, zavodima, agencijama i laboratorijama koje se bave različitim aspektima kontrole i nadzora, korišćenja i zaštite vodnih resursa u Beogradu i Srbiji
  Literatura
  1. D. Povrenović, V. Pavićević, M. Knežević, skripta Osnove tehnologije pripreme vode, TMF, Beograd, 2013.
  2. V. Dragišić, Opšta hidrogeologija, RGF, Bgd
  3. O. Krunić, B. Filipović, M. Lazić, Regionalna hidrogeologija, RGF, Bgd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, praktična nastava, seminarski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30